nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA
96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA UL. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 1
tel. /046/ 831-81-69 lub 831-81-51 fax. /046/ 831-81-18
www.puszcza-marianska.pl e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl

Nasz znak: I.271.7.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Tytuł postępowania
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Górki, Nowa Huta, Stara Huta, Zator, Michałów.

Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Górki, Nowa Huta, Stara Huta, Zator, Michałów.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
- sieć wodociągowa z rur PVC o średnicy 110 mm o długości – 95 mb
- sieć wodociągowa z rur PVC o średnicy 160 mm o długości - 5 786 mb
Rodzaj zamówienia – roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.11.00-6
Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 15.12.2012r.
Data przekazania ogłoszenia: 13.07.2012r
Zamawiający na podstawie art.67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zamówienie uzupełniające.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy złożą ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełnią wszystkie wymagane przez ustawę Prawo zamówień publicznych warunki tj:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów zamówienia wg formuły „spełnia – nie spełnia”.
Nie spełnienie chociażby jednego warunku udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wymagań dla oferowanych robót budowlanych.

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy obowiązani są załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert , a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy,
1.2. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.3. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków opłat lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
1.5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
1.6.oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu – załącznik nr 6 do SIWZ

2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy obowiązani są załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
2.1.oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 7 do SIWZ
2.2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami i oświadczeniem, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 8 do SIWZ,
2.3. aktualne uprawnienia kierownika budowy do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń. Kierownik musi również posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (wpis na listę właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego).
2.4. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca , wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 9 do SIWZ,
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2.5. wykaz robot budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy —w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości,daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty wskazane w wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 10 do SIWZ.
Zamawiający żąda przedłożenia co najmniej dwóch referencji, której przedmiotem była budowa sieci wodociągowej.
2.6. wypełniony kosztorys ofertowy wg wzoru - załącznik Nr.3 do SIWZ. Kosztorys ofertowy ma na celu jedynie dokonanie prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia zgodnie z przedmiarem robót, Zamawiający wymaga wypełnienia i określenia wszystkich pozycji. Ponadto kosztorys ofertowy ma na celu ustalenia wartości ewentualnych robót dodatkowych w przypadku, gdyby zaistniała konieczność ich wykonania.

3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w ust. 1:
1) pkt 1.1 ; 1.2; 1.4 i 1.5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Uwaga: Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Uwaga: Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2) pkt 1.3 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3-4 powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Uwaga: Powyższe dokumenty muszą być wystawione z zachowaniem terminów, o których mowa odpowiednio w ust.3-4 powyżej.

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- dokumenty wymienione w ust. 1 podpunktach 1.1 ; 1.2 ; 1.3 , 1.4 , 1.6 składa każdy z wykonawców oddzielnie;
- pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie przez wszystkich wykonawców.

6. Dokumenty żądane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Składanie ofert częściowych: nie
Składanie ofert wariantowych: nie
Warunki dotyczące wadium: nie
Kryteria oceny ofert: cena – 100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Adres strony internetowej, na której jest dostępna SIWZ: www.puszcza-marianska.pl
Miejsce otrzymania SIWZ: w siedzibie Zamawiającego pokój Nr.10
Termin składania ofert: do dnia 03.08.2012 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: dnia 03.08.2012r godz.10:20
Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej pokój Nr. 8, 96-330 Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1.

Michał Staniak
Wójt Gminy


Puszcza Mariańska , dnia 25.07.2012 r.

Nasz znak:I.271/7/2012

Dotyczy: ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach GÓRKI, NOWA HUTA, STARA HUTA, ZATOR I MICHAŁÓW.

Gmina Puszcza Mariańska w odpowiedzi na pismo wyjaśnia:

Pytanie Nr.1
Czy na etapie realizacji budowy , będzie można zastosować zamienną technologię wykonywania robót z odkrywkowej na bezwykopową przy zastosowaniu trójwarstwowych rur PE- przewierty sterowane horyzontalne?

Odpowiedź
Na etapie realizacji budowy nie można będzie stosować innej technologii i innych materiałów.

Pytanie Nr.2
W zamieszczonej dokumentacji na stronie internetowej brak jest opisu do rysunków. Z zamieszczonych rysunków nie wynika jakiego typu użyta jest armatura do budowy wodociągu. W jaki sposób można te dane uzyskać?

Odpowiedź
Typy użytej armatury do budowy wodociągu znajdują się w przedmiarach robót i w kosztorysie ofertowym.

Wójt Gminy
Michał Staniak

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44179966 osób.