nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska: Wykonanie remontów dróg w miejscowościach: Stary Łajszczew - Nowy Łajszczew, Grabina Radziwiłłowska, Mrozy, Emilianów, Budy Zaklasztorne, Korabiewice, Radziwiłłów, Wygoda, Studzieniec, Budy Kałki, Puszcza Mariańska, Michałów. Gmina Puszcza Mariańska
Numer ogłoszenia: 71153 - 2013; data zamieszczenia: 09.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Puszcza Mariańska , ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska, woj. mazowieckie, tel. 046 831-81-69, faks 046 831-81-18.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.puszcza-marianska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontów dróg w miejscowościach: Stary Łajszczew - Nowy Łajszczew, Grabina Radziwiłłowska, Mrozy, Emilianów, Budy Zaklasztorne, Korabiewice, Radziwiłłów, Wygoda, Studzieniec, Budy Kałki, Puszcza Mariańska, Michałów. Gmina Puszcza Mariańska.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zadania obejmuje: W miejscowości Stary Łajszczew - Nowy Łajszczew 1.Przygotowanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi na długości 930 mb i szerokości 3,0 m 2. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm na długości 930 mb i szerokości 3,0 m. W miejscowości Grabina Radziwiłłowska, ul. Duża 1.Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, na długości 350 mb i szerokości 4,2 m 2. Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych teleskopowych w ilości 8 szt 3. Regulacja pionowa włazów kanałowych do studzienek kanalizacyjnych w ilości 2 szt. W miejscowości Mrozy, ul. Spacerowa 1.Przygotowanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi na długości 600 mb i szerokości 3,0 m 2. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm na długości 600 mb i szerokości 3,0 m. W miejscowości Emilianów 1.Przygotowanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi na długości 950 mb i szerokości 3,0 m. 2. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm na długości 950 mb i szerokości 3,0 m. W miejscowości Budy Zaklasztorne, ul. Górczewska 1.Przygotowanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi na długości 130 mb i szerokości 3,4 m 2. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm na długości 130 mb i szerokości 3,4 m. 3.Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, na długości 350 mb i szerokości 3,4 m. W miejscowości Budy Zaklasztorne, ul. Borowikowa 1.Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, na długości 100 mb i szerokości 3,0 m. W miejscowości Korabiewice 1.Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, na długości 475 mb i szerokości 4,0 m. W miejscowości Radziwiłłów, ul. Dworcowa 1.Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, na długości 550 mb i szerokości 4,0 m. W miejscowości Radziwiłłów - Budy Kałki, ul. Akacjowa i Piaskowa 1. Przygotowanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi na długości 540 mb i szerokości 3,0 m. 2. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm na długości 540 m i szerokości 3,0 m W miejscowości Wygoda, ul. Mariańska. 1. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, na długości 520 mb i szerokości 4,1 m. W miejscowości Studzieniec 1. Przygotowanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi na długości 650 mb i szerokości 3,20 m. 2. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm na długości 650 mb i szerokości 3,20 m. W miejscowości Budy Kałki 1. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, na długości 350 mb i szerokości 3,0 m oraz powierzchni 20 m2 w obrębie skrzyżowania z drogą gminną W miejscowości Puszcza Mariańska. 1. Przygotowanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi na długości 550 mb i szerokości 3,30 m. 2. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm na długości 550 mb i szerokości 3,30 m. W miejscowości Puszcza Mariańska - droga wewnętrzna na terenie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego . 1. Przygotowanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi na długości 54 mb i szerokości 2,80 m oraz nawierzchni działki o powierzchni 22,6 m x 13,0 m 2. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm na długości 54 mb i szerokości 2,80 m oraz nawierzchni działki o powierzchni 22,6 m x 13,0 m W miejscowości Michałów - poszerzenie drogi 1. Wykonanie koryta na gł 15 cm na poszerzeniu drogi na odcinku 180 mb i szerokości 1,5 m. 2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm na odcinku 180 mb i szerokości 1,5 m. Uwaga! Kruszywo w ilości niezbędnej do wykonania zamówienia zakupi Zamawiający i dostarczy na teren budowy. 3. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm na długości 180 mb i szerokości 1,50 m. W zakres i koszt inwestycji wchodzi zajęcie pasa drogi powiatowej nr 4718W na czas prowadzenia robót w miejscowości Budy Zaklasztorne ul. Górczewska, w Miejscowości Radziwiłłów, ul. Dworcowa oraz drogi powiatowej nr 4722W w miejscowości Korabiewice . Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót- stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

• Zamawiający na podstawie art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zamówienie uzupełniające.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku zawarty jest w SIWZ.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku zawarty jest w SIWZ.

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku zawarty jest w SIWZ.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku zawarty jest w SIWZ.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku zawarty jest w SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wzór oferty - załącznik Nr 1, projekt umowy - załącznik Nr 2, wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu Załącznik Nr 3 do SIWZ, wzór oświadczenia o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - Załącznik nr 4, wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca - załącznik Nr 5, wykaz robót - załącznik Nr 6, wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej - Załącznik Nr 7 do SIWZ, przedmiar robót - Załącznik Nr 8 do SIWZ, wzór kosztorysu ofertowego - Załącznik Nr 9 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.puszcza-marianska.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Puszcza Mariańska, ul.Stanisława Papczyńskiego 1 pokój Nr.21.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.05.2013 godzina 09:00, miejsce: Urzędu Gminy Puszcza Mariańska przy ul.Stanisława Papczyńskiego 1 pokój Nr.8 /Sekretariat/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44348109 osób.