nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska: Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska
Numer ogłoszenia: 203634 - 2015; data zamieszczenia: 10.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Puszcza Mariańska , ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska, woj. mazowieckie, tel. 046 831-81-69, faks 046 831-81-18.

- Adres strony internetowej zamawiającego: urzad@puszcza-marianska.pl
- Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.puszcza-marianska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) odławianie i przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt (psów) z terenu gminy Puszcza Mariańska oraz oznaczeniem chipem; 2) objęcie dostarczonych do schroniska zwierząt (psów) całodobową opieką, polegającą na zapewnieniu: a) pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, b) wyżywienia zwierząt min. 2 razy dziennie odpowiednią karmą, c) stałego dostępu do wody, d) opieki weterynaryjnej; 3) traktowanie w sposób humanitarny zwierząt (psów) doprowadzonych do schroniska; 4) obligatoryjna sterylizacja lub kastracja psów, odrobaczanie, szczepienie przeciw wściekliźnie; 5) czas reakcji od chwili zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu - do 12 godzin; 6) podejmowanie działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienie mu odebrania zwierzęcia (psa) ze schroniska, po uprzednim uregulowaniu przez właściciela kosztów pobytu psa w schronisku (warunek wydania zwierzęcia); 7) informowanie Urzędu o adopcjach zwierząt (psów) dostarczonych do schroniska z terenu gminy Puszcza Mariańska w formie pisemnej wraz z dokumentacją fotograficzną w ciągu 7 dni od dnia przekazania do adopcji; 8) przejęcie 80szt. psów znajdujących się w Hotelu dla Zwierząt Pies i Kot z siedzibą Budy - Grzybek, ul. Potockiego 137, 96-313 Jaktorów i zapewnienie im opieki przez czas trwania umowy..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.20.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: 1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: - Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt (zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - tj. Dz. U. z 2013r., poz.1399 ze zm.) ważnego w okresie realizacji zamówienia, - Wykonawca oświadczy, że posiada wpis schroniska do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (j.t. Dz. U. z 2014r., poz.1539 ze zm.) - oświadczenie w formularzu oferty; Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia. 1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy. 3. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, określonych w ust. 1 skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania, a tym samym uznaniu złożonej przez niego oferty za odrzuconą, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. 4. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne): 4.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 4.2 Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wybrana w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została umowa zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 4.3 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców powinno być dołączone do oferty. 4.4 W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy podlegają sumowaniu. 4.5 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy wymagane jest załączenie do oferty dokumentów wymienionych w paragrafie 6 ust. 2 SIWZ dla każdego wykonawcy oddzielnie. 4.6 Każdy z podmiotów wspólnie składających ofertę poświadcza za zgodność z oryginałem dokumenty jego dotyczące, bądź dokumenty te poświadcza upoważniony do tego pełnomocnik. W takim przypadku pełnomocnictwo musi obejmować również prawo do dokonania takiej czynności w imieniu podmiotu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.1 oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy ( wg wzoru na zał. nr 2 do SIWZ), 1.2 zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, 1.3 zezwolenie na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Puszcza Mariańska, 1.4 odpis wpisu schroniska do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, 1.5 oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej lub o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej grupy, składane w trybie art. 26 ust. 2d ustawy (załącznik nr 4 do swiz).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena – 97
- 2 - Ilość adopcji w ciągu 2014 roku - 3

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy jest możliwe, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych, 2) zmiany podmiotu trzeciego (podwykonawcy), na którego zasobach Wykonawca potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, a nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, 3) zmiany podwykonawców lub zakresu usług wykonywanych przez podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawcę Zamawiającemu do akceptacji, 4) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, 5) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, 6) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.puszcza-marianska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Puszcza Mariańska, ul. St. Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska, I piętro pok. nr 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2015 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Puszcza Mariańska, ul. St. Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska, I piętro pok. nr 8.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

---------------

Odpowiedź  na zapytanie wykonawcy:

Puszcza Mariańska, dnia 17.08.2015r.

OŚ.6140.1.48.2015

Dotyczy: odławiania, transportu oraz utrzymania w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy Puszcza Mariańska.

Gmina Puszcza Mariańska w odpowiedzi na pismo wyjaśnia:

Pytanie nr 1

„Zapisy w § 1 projektu umowy [załącznik 5] dotyczące obciążania kosztami właścicieli odbierających swoje, zagubione, zwierzęta.

Wspominamy zapis zdejmuje z Państwa jako Zleceniodawcy obowiązek ponoszenia opłat za wykonanie usługi. My jako podmiot gospodarczy zawieramy umowę z Gminą na wyłapywanie i utrzymywanie bezpańskich zwierząt. Nie zajmujemy się ustalaniem właścicieli. Taki obowiązek spoczywa na Gminie i nie może być on przerzucany na inne podmioty. Ponadto usługa wyłapania jest realizowana na zgłoszenie upoważnionych pracowników Gminy zatem kosztami takiej usługi nie może być obciążana osoba trzecia nie mająca pojęcia o takim zdarzeniu.

Gmina ma jednak możliwość przerzucenia kosztów tych usług na właściciela zwierzęcia poprzez wystawienie dla niego powszechnie stosowanej refaktury lub obciążenie właściciela kosztami ustalonymi na zebraniu Rady gminy.

W związku z powyższym prosimy o rozważenie skreślenia takiego zapisu z projektu umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany treści załącznika nr 5 SIWZ. W/w zapis dotyczący § 1 pkt 6 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) nie stanowi o obowiązku ustalania kosztów przez Wykonawcę. Zapis ten przewiduje wydanie zwierzęcia właścicielowi po uregulowaniu kosztów.

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44180106 osób.