nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA
96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA UL. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 1
tel. /046/ 831-81-69 lub 831-81-51 fax. /046/ 831-81-18
www.puszcza-marianska.pl e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl

Nasz znak: I.271.4.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Tytuł postępowania
Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki.

Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości Qdśr=480 m3/d w miejscowości Bartniki.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
1. Modernizacja istniejącego reaktora typu Hydrocentrum (obiekt Nr.1)
- częściowa wymiana instalacji technologicznej
2. Budowa wielofunkcyjnego reaktora typu Hydrocentrum (obiekt Nr.2)
- o średnicy wewnętrznej 1500 cm i głębokości 500 cm, wyniesionym 300 cm ponad powierzchnię terenu. W skład reaktora wchodzi komora rozdzielcza oraz dwa ciągi komór oczyszczania, które składają się ze zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych (otwartych).
- komora rozdzielcza o powierzchni 11,5 m2 przy głębokości 500 cm.
- komora oczyszczania wielofunkcyjnego reaktora osadu czynnego w postaci dwu ciągów technologicznych, z których każdy składa się z komory ciśnieniowej i komory bezciśnieniowej (otwartej).
3. Stacja dmuchaw w reaktorze istniejącym (obiekt nr.3)
- demontaż i montaż wyposażenia technologicznego
4. Stacja dmuchaw – nowy obiekt (obiekt Nr.4)
- o konstrukcji drewnianej obłożona blachą trapezową z dachem drewnianym dwuspadowym kryty blacha, powierzchnia zabudowy 10,08 m3, pow. użytkowa -8,35 m2, kubatura 38,9 m3
- montaż wyposażenia technologicznego
5. Budynek wielofunkcyjny, techniczno-socjalny (obiekt nr.6 i 13)
Nowy budynek wolnostojący parterowy niepodpiwniczony murowany, powierzchnia zabudowy – 120,93 m2, powierzchnia użytkowa -66,93 m2, kubatura 455,20 m3.
6. Punkt zlewny ścieków dowożonych (obiekt nr.7)
- demontaż istniejącej pompy i zamontowanie nowej pompy.
7. Zbiornik retencyjno-uśredniający (obiekt nr.9)
- zbiornik w postaci żelbetowej studni o średnicy wewnętrznej 500 cm i głębokości 630 cm wraz z montażem wyposażenia technologicznego.
8. Zbiornik osadu nadmiernego (obiekt nr.10)
- konstrukcja zbiornika w postaci żelbetowej studni o średnicy wewnętrznej 500 cm i głębokości 630 cm wraz z montażem wyposażenia technologicznego.
9. Filtr powietrza (obiekt nr.12)
- w formie studni kanalizacyjnej z kręgów o średnicy 150 cm i głębokości 195 cm.
10. Budynek techniczny (obiekt nr.14)
- budynek wolnostojący parterowy murowany, pow. zabudowy - 16,02 m2, pow. użytkowa - 11,25m2, kubatura -54,1 m3.
11. Przewody między obiektowe
11.1 Instalacje wewnętrzne wod-kan oraz wentylacji
12. Instalacje elektryczne
13. Drogi i zieleń
- chodniki – 225 m2
- dojazdy – 571,55 m2
- zieleńce – 2435,0 m2

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.24.21-9, 45.26.28.00-9, 45.23.24.22-6, 45.23.13.00-8, 45.31.51.00-9, 45.23.31.40-2, 45.11.27.00-2
Termin wykonania:
od daty zawarcia umowy do dnia 15.09.2013r Data przekazania ogłoszenia 30.05.2012r.

Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zamówienie uzupełniające.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy złożą ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełnią wszystkie wymagane przez ustawę Prawo zamówień publicznych warunki tj.:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie przedłożonych dokumentów, oświadczeń i zaświadczeń wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia wg formuły – spełnia/ nie spełnia.

Nie spełnianie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wymagań dla oferowanych robót budowlanych.

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy obowiązani są załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

1.1 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert , a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy,
1.2. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.3. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków opłat lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
1.5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
1.6.oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu – załącznik nr 7 do SIWZ

2.W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy obowiązani są załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

2.1.oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 8 do SIWZ
2.2.dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają uprawnienia budowlane, uprawnienia z każdej branży bez ograniczeń , które zgodnie projektami technicznymi będą przedmiotem robót oraz dokumenty potwierdzające wpis na listę właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego,
2.3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami i oświadczeniem, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 9 do SIWZ,
2.4. aktualne uprawnienia kierownika budowy do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Kierownik musi również posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (wpis na listę właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego).
2.5.kopię opłaconej polisy , a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000 złotych. (słownie: dwa miliony złotych).
2.6. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca , wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 10 do SIWZ,
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2.7. wykaz robot budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy —w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości,daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty wskazane w wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 11 do SIWZ.
Zamawiający żąda przedłożenia co najmniej jednej referencji, której przedmiotem była budowa, przebudowa lub rozbudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości średniej dobowej co najmniej 480 m3/d i wartości nie mniejszej niż przedmiot zamówienia.
2.8. wypełniony kosztorys ofertowy wg wzoru - załącznik Nr.3 do SIWZ.

3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w ust. 1:

1) pkt 1.1 ; 1.2; 1.4 i 1.5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Uwaga: Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Uwaga: Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2) pkt 1.3 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3-4 powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Uwaga: Powyższe dokumenty muszą być wystawione z zachowaniem terminów, o których mowa odpowiednio w ust.3-4 powyżej.

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- dokumenty wymienione w ust. 1 podpunktach 1.1 ; 1.2 ; 1.3 , 1.4 , 1.6 składa każdy z wykonawców oddzielnie;
- pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie przez wszystkich wykonawców.

6. Dokumenty żądane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Składanie ofert częściowych: nie
Składanie ofert wariantowych: nie

Warunki dotyczące wadium:
Ustala się wadium w wysokości 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Wadium należy wnieść do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r Nr.42,poz.275,z 2008r Nr.116,poz.730 i 732 i Nr.227, poz.1505 oraz z 2010r Nr.96 poz.620).
Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą , zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust 4a, oraz art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach 21 9297 0005 0300 0781 2012 0043

Kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty.
Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
W przypadku wniesienia wadium w innej niż pieniądz formie dokument obejmujący wadium należy przekazać w oryginale w kasie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska Referat Finansowy pokój nr.17 przed upływem terminu składania ofert , do oferty dołączyć kopię dokumentu obejmującego wadium , potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Zasady zwrotu i zatrzymania wadium określa art. 46 ustawy.

Kryteria oceny ofert: cena – 100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Adres strony internetowej, na której jest dostępna SIWZ: www.puszcza-marianska.pl
Miejsce otrzymania SIWZ: w siedzibie Zamawiającego pokój Nr.21
Termin składania ofert: do dnia 14.06.2012 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: dnia 14.06.2012 r. godz.10:20
Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej pokój Nr. 8, 96-330 Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1.

Michał Staniak
Wójt Gminy


Puszcza Mariańska, dnia 05.06.2012r

Nasz znak:I.271.4.2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki

Gmina Puszcza Mariańska w odpowiedzi na pismo wyjaśnia:

Pytanie Nr.1
W celu prawidłowej kalkulacji ceny ofertowej niezbędna jest dokumentacja geotechniczna. Prosimy o zamieszczenie jej na stronie internetowej.

Odpowiedź:
Dokumentację geotechniczną warunków posadowienia projektowanych obiektów na terenie oczyszczalni ścieków w Bartnikach umieszczono na stronie internetowej.

Pytanie Nr.2
W celu wykonania w istniejących zbiornikach demontażu urządzeń oraz zamontowaniu nowych należy m.in. odpompować ścieki i usunąć zalegające na dnie osady ściekowe. Przedmiary robót nie zawierają nakładów na wykonanie tego zakresu. Prosimy o wyjaśnienie czy do przyszłego wykonawcy będzie należał spust ścieków i usunięcie osadów z modernizowanych obiektów? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o nakłady związane z wykonaniem tego zakresu.

Odpowiedź:
Przy planowaniu prac budowlano-montażowych przyszły wykonawca winien uwzględnić wykonanie w pierwszej kolejności budowę nowych obiektów aby można było przekierować ścieki, a następnie w drugiej kolejności modernizować istniejące obiekty. Natomiast spust ścieków i usunięcie osadów zostanie wykonane przez Zamawiającego na własny koszt.

Pytanie Nr.3
W przypadku gdy zakres robót wymieniony w pytaniu nr 2 będzie należał do wykonawcy czy Zamawiający:
a) wskaże nieodpłatnie miejsce spustu ścieków z modernizowanych obiektów oraz czy
b) wskaże nieodpłatnie miejsce składowania osadów, które mogą znajdować się na dnie remontowanych zbiorników i pokryje koszty ich utylizacji?

Odpowiedź:
Nawiązując do odpowiedzi na pytanie Nr. 2 pytanie Nr.3 jest bezprzedmiotowe.

Pytanie Nr.4
Zamieszczony na stronie internetowej projekt nie przewiduje remontu i napraw powierzchni wewnętrznych remontowanych zbiorników (reaktor, pompownia). W związku z tym, że projekt modernizacji oczyszczalni został wykonany w 2004 roku czyli 8 lat temu, stan techniczny istniejących obiektów mógł ulec znacznemu pogorszeniu. Prosimy o potwierdzenie że w zakres wykonawcy nie wchodzą wszelkie roboty naprawcze powierzchni wewnętrznych istniejących obiektów.

Odpowiedź:
W razie konieczności w/w prac będą to roboty dodatkowe.

Pytanie Nr.5
Dostarczone przedmiary robót nie zawiera nakładów na wycinkę drzew i krzewów. Czy Zamawiający wykona we własnym zakresie konieczną wycinkę?

Odpowiedź:
Konieczną wycinkę drzew i krzewów Zamawiający wykona we własnym zakresie.

Pytanie Nr.6
Jeśli w zakres robót przyszłego wykonawcy będzie wchodziła wycinka drzew i krzewów, prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający dysponuje stosownymi pozwoleniami zezwalającymi na wycinkę drzew?

Odpowiedź
W związku z odpowiedzią na pytanie Nr.5 pytania Nr.6 , 7 i 8 są bezprzedmiotowe .

Pytanie Nr.7
Kto będzie ponosił opłaty administracyjne za wycinkę drzew i krzewów?

PytanieNr.8
Jeśli do przyszłego wykonawcy będzie należała opłata administracyjna za wycinkę drzew i krzewów prosimy o dostarczenie inwentaryzacji zieleni przeznaczonej do wycinki oraz o uzupełnienie przedmiaru robót o nakłady związane z wycinką.

Michał Staniak
Wójt Gminy


Puszcza Mariańska, dnia 06.06.2012r

Nasz znak: I.271.4.2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki

Gmina Puszcza Mariańska w odpowiedzi na pismo wyjaśnia:

Pytanie Nr.1
Prosimy o załączenie badań geologicznych podłoża ze wskazaniem rodzajów gruntów, ich stopnia zagęszczenia oraz poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź:
Dokumentację geotechniczną warunków posadowienia projektowanych obiektów na terenie oczyszczalni ścieków w Bartnikach umieszczono na stronie internetowej.

Pytanie Nr.2
Czy w ramach zadania wymianie podlega brama lub furtka?

Odpowiedź:
W ramach zadania wymianie nie będzie podlegać brama ani też furtka.

Pytanie Nr.3
Zgodnie z przedmiarem malowaniu podlega ogrodzenie z siatki. Prosimy o określenie stanu technicznego ogrodzenia i stanu jaki powinien być po pracach naprawczych?

Odpowiedź:
Istniejące ogrodzenie jest w stanie technicznym dobrym.

Pytanie Nr.4
Czy Zamawiający wskaże miejsce wywozu gruzu z rozbiórek?

Odpowiedź:
Zamawiający wskaże miejsce wywozu gruzu z rozbiórek.

Pytanie Nr.5
W związku z modernizacją oczyszczalni prosimy o wskazanie obiektów podlegających rozbiórce. Zgodnie z planem zagospodarowania widać obiekty „przekreślone” a zgodnie z przedmiarem rozbiórkowym podlegają m.in. drogi istniejące.

Odpowiedź:
Przedmiary obiektu przeznaczonego do rozbiórki umieszczonego na planie zagospodarowania znajdują się w przedmiarach robót (cz. Architektoniczno-budowlana) i (część drogi i zieleń) dział 7 poz. od 285 – do poz.293.

Pytanie Nr.6
Zgodnie z przedmiarem brak korytowania i podbudowy dla chodników – 225 m2. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:
W przedmiarach robót (cz. Architektoniczno-budowlana) i (część drogi i zieleń) dział 6.5 poz. 265 uwzględniono korytowanie – 571,550 m2 i poz.266 podbudowę chodników – 571,550 m2

Pytanie Nr.7
Jakich obiektów dotyczą prace rozbiórkowe określone w dziale 7 przedmiaru budowlanego?

Odpowiedź:
W dziale 7 roboty rozbiórkowe przedmiaru robót w części (Architektoniczno –budowlana) i (część drogi i zieleń) uwzględniona jest rozbiórka obiektu przeznaczonego do rozbiórki oznaczona na planie zagospodarowania terenu .

Pytanie Nr.8
Prosimy o potwierdzenie, że fakturowanie za wykonane prace będzie się odbywało w cyklach miesięcznych z 30 dniowym terminem płatności.

Odpowiedź:
Fakturowanie za wykonane prace będzie się odbywało zgodnie z Projektem Umowy załącznik Nr.4 do SIWZ określone w § 16 do §19 włącznie.

Michał Staniak
Wójt Gminy

 

Puszcza Mariańska, dnia 06.06.2012r

Nasz znak: I.271.4.2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki

Gmina Puszcza Mariańska w odpowiedzi na pismo wyjaśnia:

Pytanie Nr.1
Dotyczy ust.2 §27 projektu umowy który mówi: ”Okres gwarancji rozpoczyna bieg od daty bezusterkowego odbioru końcowego i wynosi 60 miesięcy”. Wnosimy o zmianę zapisu ust.2 §27 projektu umowy na: Okres gwarancji rozpoczyna bieg od daty bezusterkowego odbioru końcowego i wynosi 60 miesięcy dla robót budowlanych, natomiast na zamontowane urządzenia zgodnie z gwarancją udzieloną przez producentów”. Dostawcy urządzeń nie udzielają 60 miesięcznych okresów gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia, terminy te wynoszą zazwyczaj 24 miesiące. Udzielenie dłuższego terminu gwarancji na urządzenia jest związane z dodatkowymi opłatami, które znacznie podniosą koszt realizacji inwestycji.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wnosi zmiany zapisu w ust.2 §27 projektu umowy.

Michał Staniak
Wójt Gminy


Puszcza Mariańska, dnia 11.06.2012r

Nasz znak: I.271.4.2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki

Gmina Puszcza Mariańska w odpowiedzi na pismo wyjaśnia:

Pytanie Nr. 1
W celu spełnienia warunku udziału , Zamawiający żąda przedłożenia co najmniej jednej referencji, której przedmiotem była budowa, przebudowa lub rozbudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości średniej dobowej co najmniej 480 m3/d i wartości nie mniejszej niż przedmiot zamówienia. Brak wymagań dotyczących wartości zmusza oferenta do dokonania pracochłonnego procesu kosztorysowania, po którym będzie on w stanie stwierdzić, czy spełni wymogi Zamawiającego. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Zamawiający powinien w sposób jednoznaczny określić warunki udziału w postępowaniu przetargowym, tak aby potencjalny oferent mógł na ich podstawie stwierdzić czy je spełnia. W związku z tym prosimy o jednoznaczne określenie minimalnej wartości robót budowlanych których wykonaniem ma się okazać Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału.

Odpowiedź:
Zamawiający żąda aby wykazana robota budowlana nie była mniejsza niż kwota 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych).

Pytanie Nr. 2
W SIWZ Zamawiający żąda określenia procentowej wartości robót zlecanych podwykonawcy. Wnosimy o wykreślenie tego zapisu, gdyż zgodnie z np.36 ust.4 ustawy Pzp Zamawiający może żądać od wykonawców jedynie wskazania w ofercie części zamówienia (zakresu), której wykonanie powierzy podwykonawcom. W związku z powyższym żądanie od wykonawcy takich informacji jak wartość robót zlecanych podwykonawcy narusza ten zapis.

Odpowiedź:
Zamawiający zastępuje brzmienie pkt. 20 w dziale IV zamiast
”W przypadku gdy zamówienie będzie realizowane z udziałem podwykonawców wykonawca powinien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom oraz określić ich procentową wartość w stosunku do wartości całego zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, odpowiadając za ich działania i zaniechania jak za własne”.
Na
”W przypadku gdy zamówienie będzie realizowane z udziałem podwykonawców wykonawca powinien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, odpowiadając za ich działania i zaniechania jak za własne”.
W formularzu ofertowym załącznik Nr. 1 do SIWZ w zdaniu wykreśla się zapis
„o wartości …% wartości całego zadania”.

Pytanie Nr. 3
W SIWZ Zamawiający zawarł następujące zapisy:
„Do obowiązków wykonawcy należy skuteczne przeprowadzenie rozruchu technologicznego i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie” (mowa §5) „Wykonawca zobowiązuje się ponadto, działając na podstawie stosownych upoważnień do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu będącego przedmiotem umowy” (umowa §24) „3.Wykonawca opracuje na własny koszt i przekaże Zamawiającemu, najpóźniej na 14 dni przed przystąpieniem do czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy dokumentację powykonawczą zawierającą (..) 4.protokół skutecznego rozruchu technologicznego, stwierdzający w szczególności osiągnięcie założonego w dokumentacji projektowej efektu ekologicznego: 10/ decyzje o pozwoleniu na użytkowanie”
Przedmiot zamówienia realizowany jest na podstawie projektu przekazanego przez Zamawiającego, w związku z powyższym przywołane zapisy są niezgodne z prawem, ponieważ za projekt odpowiada Inwestor.
Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności jeśli pozwolenie na użytkowanie nie zostanie wydane z powodu błędów w dokumentacji projektowej lub z uwagi na brak efektów technologicznych, gdyż za to odpowiada Projektant.
Prosimy zatem o wykreślenie cytowanych zapisów lub wprowadzenie zastrzeżenia, że Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności jeśli pozwolenie na użytkowanie nie zostanie wydane z powodu błędów w dokumentacji projektowej lub z uwagi na brak efektów technologicznych.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje swoje zapisy w projekcie umowy załącznik Nr.4 do SIWZ §24 oprócz pkt..10. Punkt 10 wykreśla.

Pytanie Nr.4
W formularzu ofertowym (zał.Nr.1 do SIWZ) Zamawiający zawarł zapis:
„Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi, dokumentacją techniczną stanowiącą podstawę do określenia zakresu robót dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie i nie wnosimy zastrzeżeń”
Ponadto w umowie Zamawiający zawarł zapisy:
(§26) „Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem robót”
(§9) „Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności zapoznał się z dokumentacją techniczną i potwierdza jej kompletność oraz dokonał wizji lokalnej terenu budowy, a także poznał istniejący stan faktyczny (..)”
Wnosimy o wykreślenie powyższych zapisów. Żadne przepisy ustawy- Prawo zamówień publicznych nie zobowiązują wykonawców do udziału w wizji lokalnej przed złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Udział w wizji lokalnej może mieć tylko charakter fakultatywny, zaś nieobecność wykonawców nie może skutkować dla nich negatywnymi konsekwencjami, np. w postaci wykluczenia z postępowania czy odrzucenia oferty.
Jeżeli wykonawca uważa, że zdobył na podstawie dokumentacji przetargowej wszelkie informacje, które mogą być potrzebne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, to może na własną odpowiedzialność zrezygnować z dokonania wizji lokalnej.

Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy w formularzu ofertowym załącznik Nr.1 do SIWZ oraz projekcie umowy załącznik Nr.4 do SIWZ.

Pytanie Nr.5
W związku ze złożonością rzeczową przedmiotu zamówienia zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o co najmniej siedem dni w celu przygotowania rzetelnej i korzystnej dla Zamawiającego wyceny zapewniającej wysoki standard złożonych ofert przetargowych.

Odpowiedź
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Michał Staniak
Wójt Gminy


Puszcza Mariańska, dnia 11.06.2012r

Nasz znak: I.271.4.2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki

Gmina Puszcza Mariańska w odpowiedzi na pismo wyjaśnia:

Pytanie Nr. 1
Czyją własnością będzie złom pozyskany z rozbiórek, Zamawiającego czy Wykonawcy?

Odpowiedź:
Złom z rozbiórek będzie własnością Zamawiającego.

Pytanie Nr. 2
Jeżeli złom własnością Zamawiającego, prosimy określić w jakiej odległości od budowy Zamawiający wskaże miejsce jego złożenia.

Odpowiedź:
Złom zostanie złożony w odległości ok. 3 km od miejsca budowy.

Michał Staniak
Wójt Gminy


Puszcza Mariańska, dnia 11.06.2012r

Nasz znak: I.271.4.2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki

Gmina Puszcza Mariańska w odpowiedzi na pismo wyjaśnia:

Pytanie Nr. 1
Zgodnie z zapisami w SIWZ i przedmiarze należy wykonać nowy obiekt dmuchaw Nr.4 zaś w projekcie są rysunki dotyczące obiektu Nr.3 i 4. Prosimy wskazać czy obiekt nr.3 jest do wykonania? Jeśli tak wnosimy o uzupełnienie przedmiarów .

 Odpowiedź:
Obiekt nr.3 jest uwzględniony w przedmiarach robót (część architektoniczno- budowlana) od poz.158 – do poz.196, natomiast obiekt nr.4 od poz.197 – do poz.235.

Pytanie Nr. 2
W poz. 266 przedmiaru architektonicznego należy wykonać podbudowę z kruszyw naturalnych zaś wg projektu z kruszyw łamanych. Prosimy o korektę przedmiaru.

 Odpowiedź:
Należy uwzględnić kruszywo łamane w ilości zgodnie z poz.266.

Pytanie Nr. 3
Czy dla chodników ujętych w poz.277 przedmiaru architektonicznego należy wykonać podbudowę?. Przedmiar nie obejmuje ani korytowania ani podbudowy a ułożenie kostki na piasku nie jest rozwiązaniem prawidłowym.

 Odpowiedź:
W przedmiarach robót (cz. architektoniczo- budowlana) w poz.265 uwzględniono korytowanie – 571,550 m2 jezdni i chodników oraz w poz.266 podbudowę – 571,550 m2.

Pytanie Nr. 4
W poz.45 przedmiaru sieci międzyobiektowych jest zapis iż „Uwaga” Dokładną ilość robót demontażowych i odwodnienia wykopów ustalić w trakcie budowy”. Prosimy o sprecyzowanie tych prac. Taki zapis nie pozwala na wycenę tego samego zakresu prac przez wszystkich oferentów.

 Odpowiedź:
Część robót demontażowych i odwodnienia uwzględniono przedmiarze robót (cz. Rurociągi międzyobiektowe) i tak: uwzględniono odwodnienia poz.8 i 9 oraz poz.15 i 16 natomiast demontaż uwzględniono w poz.42, 43. W poz.45 pozostawiono demontaż i odwodnienie wykopów, które jeszcze wyniknie w trakcie budowy. W chwili obecnej trudno ustalić zakres tych prac.

Pytanie Nr. 5
Czy na oczyszczalni jest agregat prądotwórczy i jeżeli jest to jaki?

 Odpowiedź:
Na terenie oczyszczalni ścieków nie ma agregatu prądotwórczego.

Pytanie Nr. 6
Czy wybudowana została stacja transformatorowa opisana w projekcie jako znajdująca się w odrębnym opracowaniu.

 Odpowiedź:
Stacja transformatorowa została wybudowana na terenie oczyszczalni ścieków.

Pytanie Nr. 7
Czy są zrealizowane warunki techniczne zawarte w projekcie (są z 2006 r).

Odpowiedź:
Zamawiający nie rozumie pytania.

Z up. Wójta
mgr Wioleta Malowaniec
Sekretarz Gminy

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44348883 osób.