nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Ogłoszenie o przetargu na budowę kanału kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach Radziwiłłów i Grabina Radziwiłłowska gm. Puszcza Mar.

Puszcza Mariańska: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanału kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach Radziwiłłów i Grabina Radziwiłłowska gm. Puszcza Mariańska
Numer ogłoszenia: 145679 - 2016; data zamieszczenia: 20.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: 
V    zamówienia publicznego
    zawarcia umowy ramowej
    ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Puszcza Mariańska , ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska, woj. mazowieckie, tel. 046 831-81-69, faks 046 831-81-18.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.puszcza-marianska.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanału kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach Radziwiłłów i Grabina Radziwiłłowska gm. Puszcza Mariańska.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanału kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości 401,05 mb i średnicy160 mm, w obrębie: - działek o nr ewid. 1 i 14 w miejscowości Radziwiłłów oraz działki nr 550 w miejscowości Grabina Radziwiłłowska, w ulicach Granicznej i Kolejowej - wg. projektu zatwierdzonego pozwoleniem na budowę Nr RB.6740.2.28.2016 z dnia 23.05.2016r. wydanym przez Starostę Żyrardowskiego, - działki o nr ewid. 15 w miejscowości Radziwiłłów, stanowiącej teren kolejowy zamknięty - wg. projektu zatwierdzonego pozwoleniem na budowę Nr 236/III/2016 z dnia 05.07.2016r. wydanym przez Wojewodę Mazowieckiego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót - stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ W zakres i koszt inwestycji wchodzi również obsługa geodezyjna całego zamówienia, w tym dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót w ilości 3 egz. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w projektach technicznych stanowiących załączniki nr 8 i 9 do SIW oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ..
II.1.5) 
V    przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
•    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
•    Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zamówienie uzupełniające
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wpłaty wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniana tego warunku
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem 2 robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 200 000,00 zł każda oraz złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniana tego warunku. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowani
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniana tego warunku. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowani
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniana tego warunku. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowani
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
•    zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•    1 - Cena - 97
•    2 - Okres gwarancji - 3
IV.2.2) 
     przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1) zmiana terminu zakończenia robót w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających - termin zakończenia robót ulegnie przesunięciu o okres wykonywania robót dodatkowych lub uzupełniających ustalony odrębną umową ; 2) zmiana terminu zakończenia robót w przypadku wstrzymania robót budowlanych przez zamawiającego, z przyczyn obiektywnych, nie leżących po stronie Wykonawcy - termin zakończenia robót ulegnie przesunięciu o czas udokumentowanych w dzienniku budowy dni wstrzymania robót budowlanych ; 3) w przypadku wcześniejszego wykonania przedmiotu zamówienia - termin wykonania umowy ulega odpowiedniemu skróceniu ; 4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego - wynagrodzenie zostanie zmniejszone o wartość robót, których zakres ograniczono, zgodnie z kosztorysem ofertowym; w przypadku zmiany stawki podatku Vat, koszty związane ze zmianą podatku ponosi Wykonawca; 5) w zakresie podwykonawstwa - w uzasadnionych przypadkach powierzenie Podwykonawcom innej części prac niż wskazana w ofercie Wykonawcy za uprzednią zgodą Zamawiającego lub powierzenie z ważnych przyczyn robót innemu podwykonawcy niż wskazany w umowie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.puszcza-marianska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Puszcza Mariańska, 96-330 Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1 pokój nr 21.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Puszcza Mariańska, 96-330 Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1 pokój nr 8 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44180079 osób.