nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, dnia 15.06.2012 r.

Z A W I A D O M I E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nasz znak:I.271.4.2012

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki

W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki

Gmina Puszcza Mariańska na podstawie art.92 ustawy z dnia 29.01.2004 r –Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2010 r nr.113,poz.759) zawiadamia, że:

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę :

P.I.S. K. Dybowski –Bakart   Sp. z o.o
04-231 Warszawa ul. Goździków 25

cena ofertowa brutto – 3 524 612,48 zł
słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset dwanaście złotych czterdzieści osiem groszy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta Nr. 3 w/w Wykonawcy przedstawia najkorzystniejsze kryterium oceny ofert określone przez Zamawiającego.

Ponadto Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

2. W postępowaniu zostało złożonych 3 ofert nie  podlegających odrzuceniu.

1. Oferta Nr.1 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PRO-MET   H. Kobusiński i wspólnicy spółka jawna,63-720 Koźmin Wielkopolski, ul. Borecka 29a , cena oferty– 3 775 919,07 zł,
w kryterium cena otrzymała – 9,33 pkt.

2. Oferta Nr.2 złożona przez Wykonawcę: FAMBUD -Jerzy Pietrzak Sp. z o.o, ul. Mszczonowska 73, 96-100 Skierniewice, cena oferty – 3 913 481,53 zł,
w kryterium cena otrzymała – 9,01 pkt.

3. Oferta Nr.3 złożona przez Wykonawcę: P.I.S.K. Dybowski- Bakarat Sp. z o.o, cena oferty – 3 524 612,48 zł,
w kryterium cena otrzymała – 10,00 pkt.

3.Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od dnia ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Michał Staniak
Wójt Gminy

 
Odwiedziło nas już 44179955 osób.