nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Znak: GOPS.231.1.2013

Puszcza Mariańska: wykonywanie w okresie od 01.07.2013r. do 31.12.2013r. usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, do kontaktów: Anna Dziekańska, ul. Plac Tadeusza Kościuszki 2 , 96-330 Puszcza Mariańska, woj. mazowieckie, tel. 046 831-87-49, ogólny adres internetowy: www.puszcza-marianska.pl

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„na wykonywanie w okresie od 01.71.2013r. do 31.12.2013r. usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi , jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat (Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie od 01.07.2013r. do 31.12.2013r. usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat (Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi rozdz. I SIWZ .

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV: 85312000-9 – usługi opieki społecznej nie obejmujące miejsc noclegowych.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data rozpoczęcia: 01.07.2013r.; data zakończenia: 31.12.2013r.

Całkowita wielkość lub zakres: wykonywanie usług opiekuńczych w rozmiarze łącznie maksymalnie 5 735 godzin w okresie trwania umowy, w tym:

-usługi zwykłe z zadań własnych gminy – max 5 600 godzin,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistyczne usługi dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie – max 135 godzin.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM - NIE

III.2) ZALICZKI - NIE

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku zawarty jest w SIWZ

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku zawarty jest w SIWZ

- III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku zawarty jest w SIWZ

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku zawarty jest w SIWZ

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku zawarty jest w SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składając ofertę ( na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do specyfikacji ) dołącza do niej następujące dokumenty:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia o którym mowa w art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. – załącznik nr 2 do SIWZ

- aktualny odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatowości lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej lub o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej grupy, składane w trybie art. 26 ust. 2d ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5do SIWZ.

- W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ,że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – Wykonawcy obowiązani są załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

- oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3 do SIWZ

- Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat ich kwalifikacji załącznik nr 4 do SIWZ.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające dysponowanie przez Wykonawcę:

- co najmniej 5 pracownikami posiadającymi kwalifikacje do wykonywania usług opiekuńczych z zadań własnych gmin oraz dokumenty potwierdzające, że pracownicy ci posiadają co najmniej roczny staż pracy przy wykonywaniu usług opiekuńczych:

- co najmniej 1 pracownikiem posiadającym kwalifikacje lub spełniającym warunki określone w § 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat (Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) oraz dokumenty potwierdzające, że pracownik/cy ci posiadają co najmniej roczny staż pracy przy wykonywaniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Za pracowników posiadających wymagane kwalifikacje do wykonywania usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy zamawiający uważać będzie tych, którzy posiadają co najmniej przeszkolenie w zakresie wykonywania usług opiekuńczych .

Wykaz należy sporządzić według wzoru - załącznik Nr 4 do SIWZ

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów – Zamawiający wymaga, by podmioty uczestniczyły w wykonaniu zamówienia jako podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt VII.1 od 1.1 do 1.4 SIWZ

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy zał. nr 1 do SIWZ,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 100%.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

Zgodnie z art. 144 ust. 1 zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i na warunkach określonych poniżej:

- zmiana sposobu spełnienia świadczenia;

- zmiana zakresu usług, które Wykonawca powierzył podwykonawcom, a które określone są w złożonej ofercie i niniejszej umowy;

- zmiany osobowe i dane teleadresowe.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.puszcza-marianska.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej Plac Tadeusza Kościuszki 2, 96-330 Puszcza Mariańska.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24-06-2013r. do godziny 900 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej ul. Plac Tadeusza Kościuszki 2, pokój Nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: 30 dni

IV.4.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 24-06-2013r, godzina 930 , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej ul. Plac Tadeusza Kościuszki 2 pokój Nr 6

IV.4.7) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 05.06.2013r.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej

Ewa Śledź

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44180134 osób.