nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, dnia 11.02.2015 r.

Nasz znak: D.271.3.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1, działając jako Zamawiający zaprasza do składania ofert na:

A) założenie ewidencji dróg gminnych oraz obiektów mostowych i przepustów na terenie gminy Puszcza Mariańska;

B) dostawa edytowalnego, wielostanowiskowego systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych;

C) video rejestracja pasa drogowego dróg gminnych przeprowadzona z co najmniej 5 kamer w sekwencji co 1 metr. Przekazana na nośniku elektronicznym w formie filmów.

D) wykonanie przeglądów okresowych stanu technicznego dla dróg gminnych (roczny i pięcioletni )

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1,96-330 Puszcza Mariańska NIP: 836-15-14-865 ; REGON: tel.: 46 831 81 69 ; fax.:46 831 81 18 ; www.puszcza-marianska.pl ; e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl

 

II. WYKONANIE PRAC ZGODNIE Z :

1)Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów, promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom ( Dz. U. z 2005 r. Nr 67, poz. 582)

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. z 2005 r. Nr 67, poz. 583)

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zmianami)

4) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zmianami)

5) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430).

6) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane( dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

 

OBEJMUJĄCYCH:

A) założeniu ewidencji dróg gminnych (ok. 84 km) oraz obiektów mostowych i przepustów

(od średnicy Ø 50) na terenie gminy Puszcza Mariańska dostarczenie wersji papierowa i wprowadzenie danych do systemu,

B) dostawie systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz wprowadzenie wszystkich danych;

C) video rejestracja pasa drogowego dróg gminnych

D) wykonaniu przeglądów okresowych stanu technicznego dla dróg gminnych (roczny i pięcioletni), dostarczenie po jednym egzemplarzu protokołu z przeglądu w wersji papierowej i na nośniku CD (zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2).

 

III. Termin realizacji :

- założenie ewidencji wraz z dostawą systemu informatycznego - cztery miesiące od daty

 podpisania umowy;

- video rejestracja i wykonanie przeglądów dróg - 30.09.2015 r.

IV. Kryteria oceny ofert : cena 100%

 

V. sposób przygotowania oferty :

Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie, opisanej w następujący sposób : nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie ewidencji dróg gminnych na terenie Gminy Puszcza Mariańska”

 

VI. Miejsce i termin złożenia ofert :

Ofertę należy złożyć do dnia 20.02.2015 r. do godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie.

 

VII. Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego i jego następców prawnych o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

 

VIII. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Justyna Sobczak tel. 46 831 81 69 wew. 23.

 /pok.21/, e-mail: drogi@puszcza-marianska.pl

 

IX. Załączniki

- wzór formularza ofertowego, załącznik nr 1

- wzór protokołu okresowej kontroli rocznej/pięcioletniej drogi, załącznik nr 2

 

Wójt Gminy Puszcza Mariańska

Michał Staniak

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44433331 osób.