nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA
96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA UL. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 1
tel. /046/ 831-81-69 lub 831-81-51 fax. /046/ 831-81-18
www.puszcza-marianska.pl, e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Tytuł postępowania

Dostawa kostki brukowej betonowej oraz krawężników, oporników i obrzeży betonowych

Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kostki brukowej, krawężników, oporników i obrzeży w następującym asortymencie:
1. Kostka brukowa betonowa prostokątna (10cmx20cm) szara o grubości 8 cm - 42 m2
2. Kostka brukowa betonowa prostokątna (10cmx20cm) czerwona o grubości 6 cm - 162 m2
3. Krawężniki betonowe szare 15x30x100 cm - 130 sztuk
4. Oporniki betonowe szare 12x25x100 cm - 30 sztuk
5. Obrzeża betonowe szare 8x30x100 cm - 108 sztuk
Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych przewi-duje zamówienie uzupełniające.

Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Wspólny słownik zamówień (CPV):
Dział: ; Grupa: ; Klasa: ; Kategoria: 28813100-5.
Termin wykonania: od daty zawarcia umowy do 16.10.2012 r.
Data przekazania ogłoszenia do biuletynu: 24.09.2012 r.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy złożą ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełnią wszystkie wymagane przez ustawę Prawo zamówień publicznych warunki tj.
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wg formuły „spełnia - nie spełnia”.
Nie spełnianie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wymagań dla oferowanych materiałów budowlanych.

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy obowiązani są załączyć do oferty następując oświadczenia i dokumenty:
1.1
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.2 4 ust. 1 pkt 2 ustawy,
1.2. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.3. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków opłat lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
1.5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
1.6. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ

2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy obowiązani są załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
2.1.
oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 4 do SIWZ
2.2. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca , wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 5 do SIWZ,
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2.3. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych dostaw, wystawionych przez podmioty, na rzecz których dostawy były wykonywane - załącznik nr 6 do SIWZ.

3. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w ust. 1:
1) pkt 1.1 ; 1.2; 1.4 i 1.5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Uwaga: Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Uwaga: Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2) pkt 1.3 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3-4 powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Uwaga: Powyższe dokumenty muszą być wystawione z zachowaniem terminów, o których mowa odpowiednio w ust.3-4 powyżej.

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- dokumenty wymienione w ust. 1 podpunktach 1.1 ; 1.2 ; 1.3 , 1.4 , 1.6 składa każdy z Wykonawców oddzielnie;
- pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie przez wszystkich Wykonawców.

7. Dokumenty żądane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Składanie ofert częściowych: nie
Składanie ofert wariantowych: nie
Warunki dotyczące wadium: nie dotyczy
Kryteria oceny ofert: cena – 100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Adres strony internetowej, na której jest dostępna SIWZ: www.puszcza-marianska.pl
Miejsce otrzymania SIWZ: w siedzibie Zamawiającego pokój Nr.10
Termin składania ofert: do dnia 03.10.2012 r. do godz. 9:00
Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej pokój Nr. 8, 96-330 Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1.

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44433413 osób.