nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, 12.06.2012 r.

GKZK.271.2.2012

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

1. Zamawiający:

Gmina Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska

2. Rodzaj zamówienia:

Usługi w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz jej aktów wykonawczych.

3. Przedmiot zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla gminy Puszcza Mariańska oraz podległych obiektów i infrastruktury.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 184886 - 2012; data zamieszczenia ogłoszenia: 01.06.2012 r.

4. Informacja o wyniku postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) tj. oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 478 012,21 zł.

Do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta z ceną netto 559 412,93 zł, wartość brutto 688 077,90 zł.

Michał Staniak
Wójt Gminy

 
Odwiedziło nas już 44348026 osób.