nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Puszcza Mariańska, ul. St. Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska, woj. mazowieckie, tel. 046 831 81 51,  faks 046 831 81 18.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://ugpuszczamarianska.bip.org.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Puszcza Mariańska oraz podległych obiektów i infrastruktury.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zmówienia jest dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Puszcza Mariańska oraz podległych obiektów i infrastruktury.

Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

1. Wykaz i charakterystyka obiektów w Gminie Puszcza Mariańska - Załącznik nr 4 do SIWZ

2. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w obiektach gminy Puszcza Mariańska dla poszczególnych grup taryfowych w okresie od 01.08.2012 do 31.07.2013 - załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie odrębnej umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. Maksymalny zakres zamówień uzupełniających wynosi 20 % zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające dotyczą zwiększenia zakresu dostawy energii elektrycznej i usługi dystrybucji objętych niniejszym zamówieniem.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ustawy Prawo energetyczne oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, oraz

2. Posiadają zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej).

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę metodą: spełnia/ nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie wykonawcy, że ma zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej (w przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający zastrzega zmiany treści umowy w odniesieniu do zakresu przedmiotu zamówienia, tj. zmiany prognozowanej wielkości zużycia energii elektrycznej, wynikającej m.in. ze zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) ilości miejsc dostarczania energii elektrycznej (przyłączy, punktów poboru), konieczności dostaw i przesyłu energii do innych obiektów niewskazanych w Załączniku lub w sytuacji konieczności zwiększenia dostaw wraz z przesyłem energii do obiektu w związku z dokonaną rozbudową, przebudową obiektu itd.

2. Zamawiający zastrzega również możliwość zmiany treści umowy dot. ceny za dystrybucję energii w przypadku zmiany taryfy dystrybucji Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, z zastrzeżeniem obowiązywania w całym okresie obowiązywania umowy podanej w ofercie Wykonawcy wielkości 100 % ceny taryfowej zastosowanej do obliczenia ceny przesyłu energii. Zmiana cen dokonana przez odpowiedni organ (dostawy i przesyłu) nie wymaga zmiany umowy.

3. Zamawiający dopuszcza także zmiany treści umowy w przypadku okoliczności, których nie można przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania m.in. związanych z procedurami, zmianami organizacyjnymi i uwarunkowaniami wewnętrznymi Zamawiającego np. zaprzestanie dostaw i przesyłu energii do jednego lub kilku obiektów wskazanych w Załączniku ze względu np. na wyłączenie obiektu z eksploatacji.

4. Zamawiający zastrzega zmiany treści umowy w przypadkach, gdy zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy w dotychczasowym brzmieniu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach, gdy:

a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

b) nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego w zakresie przedmiotu umowy prowadząca do podwyższenia całkowitego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy.

6. Wszelkie zmiany w umowie wymagają pod rygorem nieważności formy aneksu podpisanego przez obie strony.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ugpuszczamarianska.bip.org.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pok. nr 10 Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej, ul.  St. Papczyńskiego 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2012 godzina 09:00, miejsce: Pok. nr 8 (Sekretariat) Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej, ul.  St. Papczyńskiego 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Puszcza Mariańska, dnia 01.06.2012r.

Wójt Gminy
Michał Staniak


Puszcza Mariańska dnia 06.06.2012r.

Nasz znak: GKZK.271.2.2012

Dotyczy: ogłoszonego w dniu 01.06.2012r. Przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Puszcza Mariańska oraz podległych obiektów i infrastruktury”.

Gmina Puszcza Mariańska wyjaśnia:

Pytanie 1:
W rozdziale VII SIWZ pkt. 1 ppkt. 2 widnieje zapis: „ Oświadczenie wykonawcy, że ,ma zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej ( w przypadku wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej ( w przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej)” Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie nazwy Operatora Systemu Dystrybucyjnego, z którym Wykonawca ma oświadczyć, iż posiada umowę na świadczenie usług dystrybucji.

Odpowiedź:
Wykonawca ma oświadczyć, iż posiada umowę na świadczenie usług dystrybucji z PGE Dystrybucja S.A. Łódź – Teren.

Pytanie 2:
W załączniku nr 5 do SIWZ – istotne warunki umowy w pkt. 1 widnieje zapis: „ Podstawą do zawarcia umowy jest oferta wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 7595 ze zm.)” Zwracamy się z prośbą o poprawienie omyłki pisarskiej, przedmiotowy zapis powinien otrzymać następujące brzmienie: „Podstawą do zawarcia umowy jest oferta wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 795 ze zm.)”.

Odpowiedź:
Pkt.1 w załączniku nr 5 do SIWZ- istotne warunki umowy otrzymuje brzmienie:
Podstawą do zawarcia umowy jest oferta wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Pytanie 3:
W załączniku nr 5 do SIWZ – Istotne warunki umowy w pkt. 18 ust. 2 widnieje zapis: „ Przez Zamawiającego za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego”. Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu zgodnie z postanowieniami z art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji w/w zapisu: „ W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach”.

Odpowiedź:
Punkt 18 ust. 2 w załączniku nr 5 do SIWZ- istotne warunki umowy otrzymuje brzmienie:
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach

Pytanie 4:
W załączniku nr 5 do SIWZ – istotne warunki umowy. Z uwagi na możliwość zmiany przez ustawodawcę przepisów skutkujących zmianą wysokości stawki podatku VAT, akcyzowego lub zmian ustawy prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi do ustawy wprowadzającymi dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie kolejnego pkt. O następujący zapis: „ W przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą stawki podatku VAT, akcyzowego lub innych zmian ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy prawo energetyczne wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie”.

Odpowiedź:
W załączniku nr 5 do SIWZ - istotne warunki umowy dodaje się punkt nr 28, który brzmi:
„W przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą stawki podatku VAT, akcyzowego lub innych zmian ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy prawo energetyczne wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie”.

Pytanie 5:
Wykonawca zwraca się z prośbą o poprawienie omyłki pisarskiej w treści załącznika nr 6 do SIWZ – OŚWIADCZENIE o posiadaniu umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umożliwiającej świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego.

Odpowiedź:
Nie można poprawić omyłki pisarskiej w treści załącznika nr 6 do SIWZ, gdyż Zamawiający nie opracował w/w załącznika do SIWZ.

Wójt Gminy
Michał Staniak

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44180110 osób.