nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2017r. zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Ob.524.1.2017 Puszcza Mariańska, 05.01.2017r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817, z późn. zm.)
Wójt Gminy Puszcza Mariańska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe w 2017 roku.
1. Rodzaje zlecanych zadań publicznych:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /w tym organizacja imprez rekreacyjno – sportowych,
szkolenie zawodników, organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego, uczestnictwo
w zawodach i rozgrywkach na różnych szczeblach/ w zakresie takich dyscyplin, jak: piłka nożna,
piłka siatkowa, tenis stołowy, judo, szachy.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Na realizację zadań wymienionych w pkt. 1 przewidziana została kwota w wysokości 75 000 zł,
w tym: a/piłka nożna – 52 000zł; b/ piłka siatkowa – 3 000zł; c/ tenis stołowy – 5 000 zł;
d/ judo – 5 000 zł; e/szachy – 10 000 zł.
3. Zasady przyznawania dotacji:
Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:
a. ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r.,
poz. 1817, z późn. zm.)
b. ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 2260, z późn. zm.)
- Dotacje na realizację poszczególnych zadań zostaną przyznane na podstawie wybranych ofert
i zawartych umów, z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadań, podmiotom, których
oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
- Przyznana dotacja nie musi odpowiadać kwocie wymienionej w zaakceptowanej ofercie.
- Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego
w Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz
wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r., poz. 1300).
- Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, wypełnione w sposób czytelny i zawierające
przejrzyste odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeżeli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub
zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać „nie dotyczy” lub liczbę „0” w przypadku, gdy są to
wartości liczbowe.
- Do oferty w formie załącznika należy dołączyć:
 wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, do którego wpisany został
podmiot (lub kserokopia w/w wypisu potwierdzona za zgodność z oryginałem).
- Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
- Podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostaną
powiadomione o zleceniu zadania publicznego.
4. Termin i warunki realizacji zadań wymienionych w pkt. 1:
a/ zadania realizowane w 2017 roku;
b/ zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami
oraz obowiązującymi przepisami.
5. Termin składania ofert:
Oferty na realizację zadań w formie pisemnej (wraz z załącznikami) należy składać w terminie
do dnia 31.01.2017r. w sekretariacie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska ul. Stanisława
Papczyńskiego 1 w zamkniętych kopertach opatrzonych tytułem „Otwarty konkurs ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku”.
6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
a/ rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 01.02.2017r., oceny ofert dokona komisja konkursowa
powołana zarządzeniem Wójta Gminy Puszcza Mariańska;
b/ kryteria stosowane przy wyborze ofert:
Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:
 ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową, podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji
publicznej lub przez nie nadzorowane;
 ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania;
 uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
 ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których
wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;
 uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł
na realizację zadania publicznego;
 uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę
społeczną członków;
 uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji
pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach
poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
 zadanie może realizować organizacja pozarządowa posiadająca swoją siedzibę na terenie
gminy Puszcza Mariańska i działająca na rzecz mieszkańców tej gminy.
7. W roku 2016 na tego rodzaju zadania wydatkowano z budżetu Gminy Puszcza Mariańska
kwotę 73 000 zł.
Wójt Gminy Puszcza Mariańska
/-/ Michał Staniak

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44332439 osób.