nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE O WOLNYM  STANOWISKU URZĘDNICZYM

ORAZ O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO  URZĘDNICZE

 

WÓJT  GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA 

 

informuje  o wolnym stanowisku  urzędniczym  oraz     o g ł a s z a

nabór  kandydatów  na  wolne stanowisko  urzędnicze :

 

referent w Referacie Finansowym                                    

                                       /stanowisko ds. kadr i płac w oświacie/

 

1.    Nazwa i adres jednostki :

 

Urząd   Gminy Puszcza Mariańska 

Ul. S. Papczyńskiego 1

96-330 Puszcza Mariańska

 

    2. Określenie  stanowiska :

 

Stanowisko  pracy  ds.  kadr i płac w oświacie w Referacie Finansowym 

 

    3.    Wymagania  niezbędne  :

 

Kandydatem na  stanowisko  urzędnicze   może być  osoba , która :

1)jest obywatelem  polskim,

2)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych , 

3)posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania  pracy na tym stanowisku  tj.:

            a) wykształcenie  wyższe  

            b) co  najmniej  2 – letni  staż  pracy

4) nie była  skazana  prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne  przestępstwo  ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

5) cieszy się nieposzlakowaną  opinią ,

6) nie  posiada  przeciwwskazań   zdrowotnych  do   wykonywania   pracy  na ww. stanowisku

 

    4.Wymagania dodatkowe:

 

    1)  znajomość  zagadnień z zakresu  prawa oświatowego i ubezpieczeń społecznych , oraz  ustaw:  o samorządzie  gminnym , o pracownikach samorządowych ,  ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela, Kodeks pracy, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,  z zakresu  zadań  stanowiska  pracy ,

    2)  umiejętność obsługi  komputera (pakiet  biurowy Office, program kadrowo – płacowy, obsługa poczty elektronicznej),

    3) umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność

 

    5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 

    1.    sporządzanie przy pomocy systemu komputerowego dedykowanego do obsługi kadrowo – płacowej pracowników oświaty (nauczycieli i obsługi) wynagrodzeń oraz dokonywanie potrąceń , rozliczeń związanych z otrzymaniem wynagrodzenia (naliczanie składek, potrąceń podatkowych ) zgodnie z obowiązującymi przepisami

     2.    sporządzanie innych zestawień, analiz, rozliczeń itp. związanych z obsługą kadrowo – płacową pracownika oświaty

    3. Realizacja innych czynności związanych z prawidłowym wykonywaniem zadań przypisanych do       wymienionego stanowiska, a w szczególności  zastępstwo w czasie nieobecności na stanowisku ds. księgowości oświatowej .

 

     6.Informacja o warunkach  pracy na danym stanowisku :

 

- praca  w  pełnym wymiarze  czasu  pracy ,

- stanowisko  pracy    znajduje się na piętrze budynku Urzędu Gminy, wyposażonym w  meble i urządzenia  biurowe ,

-budynek administracyjny nie  jest  przystosowany  do potrzeb  osób   niepełnosprawnych  (brak windy,  toalet, podjazdów  itp.)

-praca  przy monitorze ekranowym  powyżej 4 godzin  dziennie,

     

      7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym  datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik  zatrudnienia  osób  niepełnosprawnych  w jednostce,  w rozumieniu   przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób   niepełnosprawnych,  jest  niższy niż    6% . Wskaźnik ten wynosi 2,4%. 

 

    8.    Wymagane dokumenty :

1) list motywacyjny podpisany odręcznie

2) CV z  przebiegiem nauki i  pracy zawodowej podpisane odręcznie,

3) kopia  dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego  tożsamość  oraz  obywatelstwo  kandydata (poświadczone przez  kandydata  za  zgodność z  oryginałem ),

4) kwestionariusz osobowy dla osoby  ubiegającej się o zatrudnienie,

5) kopie świadectw pracy  (poświadczone   przez  kandydata za zgodność z  oryginałem ), lub zaświadczenie   o zatrudnieniu – w przypadku, gdy kandydat  jest  zatrudniony   u innego  pracodawcy ,

6) kopie  dokumentów  potwierdzających  posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe  (poświadczone  przez  kandydata za zgodność  z oryginałem),          

7) oświadczenie , że kandydat  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że korzysta z pełni  praw publicznych,

8) oświadczenie , że kandydat nie był  skazany  prawomocnym  wyrokiem sądu  za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne  przestępstwo  skarbowe ,

9) oświadczenie   o braku przeciwwskazań  zdrowotnych  do  wykonywania  pracy na tym stanowisku,

10)  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata , który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych

11) podpisana odręcznie klauzula o treści” „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy ,na potrzeby prowadzonej rekrutacji na stanowisko referenta w Referacie Finansowym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”.

 

    9.    Termin i miejsce składania dokumentów :

 

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w  zamkniętych kopertach  

z podanym adresem zwrotnym   i dopiskiem  :

 

 „ Nabór  na  wolne  stanowisko  referenta w Referacie Finansowym”  

 

 

w terminie   do dnia    21 grudnia  2016r.   do  godz. 15.00 ,  osobiście –  w Sekretariacie Urzędu Gminy  (pok. Nr 8 ) , lub  pocztą  na  adres:

 

Urząd Gminy Puszcza Mariańska

Ul. S. Papczyńskiego 1 

96-330 Puszcza Mariańska  

 

Oferty , które wpłyną  do Urzędu po wyznaczonym wyżej  terminie nie będą rozpatrywane .  O zachowaniu  terminu  decyduje data wpływu do Urzędu .

 

O dopuszczeniu do dalszego postępowania  kwalifikacyjnego  oraz o terminie i  miejscu jego przeprowadzenia kandydaci zostaną  powiadomieni indywidualnie .

 

Informację o wyniku naboru  upowszechnia  się   niezwłocznie  po przeprowadzonym  naborze  poprzez  jej umieszczenie  na  tablicy informacyjnej   Urzędu  Gminy Puszcza Mariańska  oraz  opublikowanie   w  Biuletynie  Informacji Publicznej .

 

Puszcza Mariańska,  dnia   8 grudnia 2016r.                                                                     

 

 

                                                                                               Wójt  Gminy 

                                                                                               Puszcza Mariańska

 

                                                                                               /-/ Michał Staniak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44180047 osób.