nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

           GMINA  PUSZCZA  MARIAŃSKA

96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA UL. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 1

tel. /046/  831-81-69  lub  831-81-51  fax.  /046/   831-81-18

www.puszcza-marianska.pl e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl

 

Nasz znak: I.271/3/2011                                                                  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

Tytuł postępowania

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zbiornika wyrównawczego  na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Łajszczewie Starym oraz areatora w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Bartnikach.

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zbiornika wyrównawczego o pojemności 100 m3 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Łajszczewie Starym oraz areatora dn. 1200mm V= 2500L w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Bartnikach.

Rodzaj zamówienia : roboty budowlane 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.24.30-5                                          

Termin wykonania:    od daty zawarcia umowy- do 31 grudnia 2011r. 

 Data przekazania ogłoszenia do biuletynu:. 03.03.2011 r. 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków .

O  udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy,którzy złożą ważną ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełnią wszystkie wymagane przez ustawę Prawo zamówień publicznych warunki tj:   

1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

3/dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

   zamówienia. 

4/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów, oświadczeń i zaświadczeń wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wg formuły „spełnia – nie spełnia”. 

Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy

 z postępowania. 

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wymagań dla oferowanych robót budowlanych.

- formularz ofertowy złożony według wzoru – załącznik Nr.1 do SIWZ

- kosztorys ofertowy  – załącznik Nr.2 do SIWZ       

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć do oferty dokument obejmujący takie upoważnienie

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

-  aktualną   informację   z  Krajowego  Rejestru  Karnego  albo  równoważne   zaświadczenie właściwego  organu  sądowego  lub administracyjnego kraju pochodzenia  osoby w zakresie określonym  art.24  ust.1  pkt 4-8 ustawy,  wystawione  nie  wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków opłat lub,że uzyskał przewidziane  prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub    wstrzymanie w  całości wykonania decyzji  - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem  terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie ub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem terminu składania ofert,

- wykaz osób, które będą kierownikami robót w poszczególnych branżach, które zgodnie  z projektem technicznym są przedmiotem zamówienia wraz dokumentami stwierdzającymi, że osoby te posiadają uprawnienia budowlane, uprawnienia z każdej branży oraz dokumenty potwierdzające wpis na listę właściwej okręgowej izby  inżynierów budownictwa. 

- oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu

- wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i   urządzeń,którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca. 

Wykonawca  może polegać  na  wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych innych  podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.   

Wykonawca w takiej sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż będzie dysponował  zasobami niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  a  w  szczególności  przedstawiając  w  tym  celu  pisemne  zobowiązanie   tych   podmiotów  do  oddania   mu   do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów na okres korzystania z nichprzy wykonywaniu zamówienia.

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia nie mniejszej niż 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)każda z robót, z podaniem ich wartości netto i brutto oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych robót wystawionych przez podmioty na rzecz których roboty były wykonywane. Uwaga!!! Zamawiający żąda przedłożenia co najmniej trzech referencji.

 Składanie ofert częściowych:     nie      

Składanie ofert wariantowych - nie                                                                                          

Warunki dotyczące wadium:    nie dotyczy                                                                              

Kryteria oceny ofert -  najniższa cena                                                                                    

Termin związania z ofertą:  30 dni                                                                                        

Adres strony internetowej, na której jest dostępna SIWZ:  www.puszcza-marianska.pl

Miejsce otrzymania SIWZ:   w siedzibie Zamawiającego pokój Nr.21

Termin składania ofert:   do dnia 21.03.2011 r do godz.10:00 

Termin otwarcia ofert:     21.03.2011 r godz.10:20

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej pokój Nr. 8

                                          96-330 Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1.

Michał Staniak

Wójt Gminy

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44303224 osób.