nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

GMINA  PUSZCZA  MARIAŃSKA

96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA UL. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 1

tel. /046/  831-81-69  lub  831-81-51  fax.  /046/   831-81-18

www.puszcza-marianska.pl e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Tytuł postępowania

Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem o frakcji 4-63 mm i o frakcji 0-31,5 mm wraz  z  wyrównaniem

 

Opis

1. Utwardzenie  nawierzchni  dróg  gminnych  kruszywem drogowym o frakcji 4-63 mm wraz  

    z wyrównaniem, przy użyciu kruszywa drogowego - wapień dewoński - w ilości 3 000 ton

2. Utwardzenie  nawierzchni  dróg  gminnych  kruszywem  drogowym  o  frakcji  0-31,5 mm  

    wraz z wyrównaniem, przy użyciu kruszywa drogowego kwarcytowego, w ilości 2 000 ton

Zamawiający  na  podstawie  art.  67  ust.  1  pkt.  6  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych przewiduje  zamówienie  uzupełniające.

 

Rodzaj zamówienia : roboty budowlane

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):  

Dział: 45000000-7; Grupa: 45230000-8; Klasa: 45233100-0; Kategoria: 45233142-6.

 

Termin wykonania:  od daty zawarcia umowy do dnia 31.05.2011 r.

 

Data przekazania ogłoszenia do biuletynu: 19.01.2011 r.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę  ze  wszystkimi załącznikami wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełnią wszystkie wymagane przez ustawę Prawo zamówień publicznych warunki tj.:

 1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli usta-

     wy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 2/ posiadają wiedzę  i doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem technicznym oraz dyspo-

     nują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena   spełnienia   warunków   udziału   w  postępowaniu  zostanie  dokonana  na  podstawie przedłożonych   dokumentów,    oświadczeń   i   zaświadczeń  wymaganych  postanowieniami specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  wg  formuły  „ spełnia  -  nie spełnia ”.

Nie  spełnianie  chociażby  jednego  warunku  skutkować  będzie  wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

 

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdze-nia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wymagań dla oferowanych robót budowlanych.

 

1. formularz ofertowy złożony według wzoru – załącznik Nr 1 do SIWZ

2. aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

3. jeżeli  oferta  i  załączniki  zostaną  podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wyko-

    nawcy, należy dołączyć do oferty dokument obejmujący takie upoważnienie

4. aktualna  informacja  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  albo  równoważne  zaświadczenie  

właściwego  organu  sądowego  lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie

określonym  art.24  ust.1  pkt 4-8 ustawy,  wystawione  nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert,

5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1   

    pkt. 9, wystawione nie wcześniej niż  6 miesiecy przed upływem terminu składania ofert,

6. aktualne zaświadczenie   właściwego   naczelnika   urzędu   skarbowego   potwierdzające,  

    że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  opłat  lub,  że  uzyskał  przewidziane

    prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzyma-

    nie w całości wykonania decyzji - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

    terminu składania ofert,

7. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

     Rolniczego  Ubezpieczenia   Społecznego  potwierdzające  odpowiednio,  że  Wykonawca

     nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświad-   

     czenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub rozłożenie na raty

     zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji – wystawione nie 

     wcześniej niż 3 miesiace przed  upływem terminu składania ofert,

8. oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

       załącznik nr 3 do SIWZ

9.  oświadczenie  o  niepodleganiu  wykluczeniu  z  udziału w postępowaniu  -  załącznik Nr 4

     do SIWZ

10.wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje

    lub będzie dysponował Wykonawca.   Jeżeli Wykonawca wskaże narzędzia i urządzenia,

    którymi będzie dysponował, do wykazu należy załączyć pisemne zobowiązanie podmiotu

    udostępniającego    załącznik nr 6 do SIWZ

11.wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robót budowlanych, a jeżeli okres

     prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem

     i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich

     wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzajacych

     należyte wykonanie tych robót wystawionych przez podmioty na rzecz których roboty

     były wykonywane.  załącznik nr 5 do SIWZ

     Uwaga!! Zamawiający żąda przedłożenia co najmniej trzech referencji.

 

Składanie ofert częściowych:     nie

 

Składanie ofert wariantowych:   nie

 

Warunki dotyczące wadium:    nie dotyczy

 

Kryteria oceny ofert:        cena – 100%

 

Termin związania z ofertą:  30 dni

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępna SIWZ:  www.puszcza-marianska.pl

 

Miejsce otrzymania SIWZ:   w siedzibie Zamawiającego pokój Nr.10

 

Termin składania ofert:   do dnia 03.02.2011 r. do godz. 9:00

 

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej pokój Nr. 8

                                           96-330 Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1.

 

                                                                                                           

 

                                                                                                    Wójt Gminy Puszcza Mariańska

                                                                                                                    Michał Staniak

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44433287 osób.