nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA

96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA UL. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 1

tel. /046/ 831-81-69 lub 831-81-51 fax. /046/ 831-81-18

www.puszcza-marianska.pl e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl

 

 

Nasz znak: I.271.9.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Tytuł postępowania

Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji kotłowni w budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Bartnikach ul. Miodowa 47 

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji kotłowni w budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Bartnikach ul. Miodowa 47 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- demontaż istniejących kotłów stalowych olejowych - szt.2

- demontaż istniejących rurociągów – mb 47

- montaż kotłów stalowych o mocy od 180 – do 260 kW wraz z wyposażeniem – szt.2

- montaż automatyki w kotłowni – kpl.1

- montaż kompletnych układów odprowadzenia spalin – kpl. 2

- montaż klap odcinających z napędami – kpl.2

Pełny zakres rzeczowy zadania zawarty jest w załączonym przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ) .

 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.33.11.10-0

Termin wykonania: od daty zawarcia umowy do dnia 31.10.2011 r.

Data przekazania ogłoszenia do biuletynu: 06.09.2011 r.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków . 

O  udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełnią wszystkie wymagane przez ustawę Prawo zamówień publicznych warunki tj:

1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

3/dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów, oświadczeń i zaświadczeń wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wg formuły „spełnia – nie spełnia”. 

Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wymagań dla oferowanych robót budowlanych.

-        formularz ofertowy złożony według wzoru – załącznik Nr.1 do SIWZ

-        wypełniony kosztorys ofertowy wg załączonego wzoru  – załącznik nr.3 do SIWZ

-        aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

-        jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć do oferty dokument obejmujący takie upoważnienie

-        aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

-        aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia  osoby w zakresie określonym art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

-        aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że  wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków opłat lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

-        aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem terminu składania ofert,

-        uprawnienia budowlane w branży sanitarnej w zakresie przedmiotu zamówienia oraz dokumenty potwierdzające wpis na listę właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa,

-        oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik Nr.5 do SIWZ.

-        oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu-załącznik Nr.6 do SIWZ

-        wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca – załącznik Nr.8 do SIWZ

-        Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

-        wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości netto i brutto oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych robót wystawionych przez podmioty na rzecz których roboty były wykonywane – załącznik Nr.7 do SIWZ.

 

Uwaga!!! Zamawiający żąda przedłożenia co najmniej trzech referencji.

 

Składanie ofert częściowych: nie

Składanie ofert wariantowych – nie

Warunki dotyczące wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Kryteria oceny ofert - najniższa cena

Termin związania z ofertą: 30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępna SIWZ: www.puszcza-marianska.pl

Miejsce otrzymania SIWZ: w siedzibie Zamawiającego pokój Nr.21

Termin składania ofert: do dnia 20.09.2011 r. do godz.10:00 

Termin otwarcia ofert: dnia 20.09. 2011 r. godz.10:20

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej pokój Nr. 8

96-330 Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1.

 

 

 

Michał Staniak

Wójt Gminy

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44433229 osób.