nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

GMINA  PUSZCZA  MARIAŃSKA

96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA UL. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 1

tel. /046/  831-81-69  lub  831-81-51  fax.  /046/   831-81-18

www.puszcza-marianska.pl e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Nasz znak: I.271.8.2011                                                                  

Tytuł postępowania                                                                                                        
Wykonanie map do celów projektowych dla miejscowości Lisowola, Stary Łajszczew , Mrozy ul. Sosnowa, Budy Zaklasztorne ul. Mazowiecka, Radziwiłłów  ul. Warszawska, ul. Przejazdowa, ul. Kolejowa, ul. Graniczna, Grabina Radziwiłłowska ul. Kolejowa, Puszcza Mariańska ul. Krótka. 
Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie map do celów projektowych dla miejscowości Lisowola, Stary Łajszczew , Mrozy ul. Sosnowa, Budy Zaklasztorne ul. Mazowiecka, Radziwiłłów  ul. Warszawska, ul. Przejazdowa, ul. Kolejowa, ul. Graniczna, Grabina Radziwiłłowska ul. Kolejowa, Puszcza Mariańska ul. Krótka                                               

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- wykonanie map do celów projektowych w skali 1:1000 dla miejscowości Lisowola, Stary Łajszczew, Puszcza Mariańska ul. Krótka pod budowę oświetlenia ulicznego w formie papierowej

- wykonanie map do celów projektowych w skali 1:1000 dla miejscowości Mrozy

   ul. Sosnowa pod budowę sieci wodociągowej w formie papierowej

- wykonanie map do celów projektowych w skali 1: 500 dla miejscowości

  Budy Zaklasztorne ul. Mazowiecka, Radziwiłłów ul. Warszawska w formie papierowej i    

  wersji elektronicznej (na płycie CD)

- wykonanie map do celów projektowych w skali 1:1000 dla miejscowości Radziwiłłów ul.  

   Przejazdowa, ul. Kolejowa, ul. Graniczna, Grabina Radziwiłłowska ul. Kolejowa pod  

   budowę sieci kanalizacyjnej w formie papierowej

Zakres opracowania map wynosi ca 35,50 ha .Każda mapa w 4 egzemplarzach.

Obszar, dla którego mają być wykonane mapy do celów projektowych określają załączniki graficzne do SIWZ ( zał. nr.3 – do nr 10)

Rodzaj zamówienia : usługi                                                                                  

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony                                                  

Wspólny słownik zamówień (CPV):    74.27.40.00-0                                                                

Termin wykonania: od daty zawarcia umowy do dnia 15.11.2011.r                                                                                               

Data przekazania ogłoszenia do biuletynu: 01.09.2011 r.                                                       

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków . 

 udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełnią wszystkie wymagane przez ustawę Prawo zamówień publicznych warunki tj:   

1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

    przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

3/dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

   zamówienia. 

4/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów, oświadczeń i zaświadczeń wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wg formuły „spełnia – nie spełnia”. 

Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy

 z postępowania. 

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wymagań dla oferowanych robót budowlanych.

    -    formularz ofertowy złożony według wzoru – załącznik Nr.1 do SIWZ

-          aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

-          jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć do oferty dokument obejmujący takie upoważnienie

-          aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  -  aktualną   informację   z  Krajowego  Rejestru  Karnego  albo  równoważne  

     zaświadczenie właściwego  organu  sądowego  lub administracyjnego kraju pochodzenia

      osoby w zakresie określonym  art.24  ust.1  pkt 4-8 ustawy,  wystawione  nie  wcześniej 

      niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

-          aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że

          wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków opłat lub, że uzyskał przewidziane

          prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

          wstrzymanie w  całości wykonania decyzji  - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

          przed upływem  terminu składania ofert,

-          aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio,

że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub

społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem terminu składania ofert,

    -     oświadczenie , że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane  

          uprawnienia.

-          oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień

publicznych.

-          oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

-          wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości netto i brutto oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych usług  wystawionych przez podmioty na rzecz których usługi były wykonywane. Uwaga!!! Zamawiający żąda przedłożenia co najmniej dwóch referencji.

 

Składanie ofert częściowych:     nie      

 

Składanie ofert wariantowych - nie                                                                                          

 

Warunki dotyczące wadium:   

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Kryteria oceny ofert -  najniższa cena                                                                                    

 

Termin związania z ofertą:  30 dni                                                                                        

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępna SIWZ:  www.puszcza-marianska.pl

 

Miejsce otrzymania SIWZ:   w siedzibie Zamawiającego pokój Nr.21                                         Termin składania ofert:   do dnia  08.09.2011 r. do godz.10:00 

Termin otwarcia ofert:      dnia     08.09.2011 r. godz.10:20                                              

Miejsce składania ofert:  Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej pokój Nr. 8

                                               96-330 Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1.

 

                                            Michał Staniak Wójt Gminy

                                     w   Puszczy Mariańskiej

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44180183 osób.