nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

GMINA  PUSZCZA  MARIAŃSKA


96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA UL. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 1
tel. /046/  831-81-69  lub  831-81-51  fax.  /046/   831-81-18
www.puszcza-marianska.pl e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl
 

Nasz znak: I.271.7.2011 OGŁOSZENIE   O   ZAMÓWIENIU  


Tytuł postępowania


Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Radziwiłłów – Budy Kałki, Wygoda, Karolinów Stary


Opis przedmiotu zamówienia


Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Radziwiłłów – Budy Kałki, Wygoda, Karolinów Stary.


Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
- wykonanie sieci wodociągowej ogółem  -   1 550 mb
w tym:
W miejscowości Radziwiłłów-Budy Kałki, Wygoda
  - sieć wodociągowa z rur PVC  f 110 – o długości 1 381 mb
W miejscowości Karolinów Stary
- sieć wodociągowa z rur PVC  f 110 – o długości 169 mb
 
Rodzaj zamówienia : roboty budowlane


Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 


Wspólny słownik zamówień (CPV):      45.23.21.00-6


Termin wykonania:  od daty zawarcia umowy do dnia 30.09.2011r


Data przekazania ogłoszenia do biuletynu:  06.07.2011 r.


Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków


O  udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełnią wszystkie wymagane przez ustawę Prawo zamówień publicznych warunki tj:   


1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 


    przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.


2/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
3/dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  
   zamówienia. 
4/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów, oświadczeń i zaświadczeń wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wg formuły „spełnia – nie spełnia”. 
Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
 z postępowania. 
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wymagań dla oferowanych robót budowlanych.


 -    formularz ofertowy złożony według wzoru – załącznik Nr.1 do SIWZ-    wzór kosztorysu ofertowego – załącznik nr.3 do SIWZ     


-   aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert


-  jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć do oferty dokument obejmujący takie upoważnienie


-  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,


  -  aktualną   informację   z  Krajowego  Rejestru  Karnego  albo  równoważne  zaświadczenie właściwego  organu  sądowego  lub administracyjnego kraju pochodzenia    osoby w zakresie określonym  art.24  ust.1  pkt 4-8 ustawy,  wystawione  nie  wcześniej    niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,


-  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że  wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków opłat lub, że uzyskał przewidziane   prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub


          wstrzymanie w  całości wykonania decyzji  - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące   przed upływem  terminu składania ofert,


-  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub


społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem terminu składania ofert,
-     dokumenty stwierdzające , że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają  uprawnienia budowlane w branży sanitarnej , która zgodnie z projektem technicznym będzie przedmiotem robót oraz dokumenty potwierdzające wpis na listę właściwej   okręgowej izby inżynierów budownictwa,-   oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


-   oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu.


 -     wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i   urządzeń, którymi      dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca.  Wykonawca  może polegać  na  wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych innych    podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.   Wykonawca w takiej sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż będzie dysponował  zasobami niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  a  w    szczególności  przedstawiając  w  tym  celu  pisemne  zobowiązanie   tych   podmiotów do  oddania   mu   do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów na okres korzystania z nich  przy wykonywaniu zamówienia.


-  wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości netto i brutto oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych robót wystawionych przez podmioty na rzecz których roboty były wykonywane. Uwaga!!! Zamawiający żąda przedłożenia co najmniej trzech referencji.


Składanie ofert częściowych:     nie      


Składanie ofert wariantowych - nie                                                                                           


Warunki dotyczące wadium:   


Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


Kryteria oceny ofert -  najniższa cena                                                                                     


Termin związania z ofertą:  30 dni                                                                                        


Adres strony internetowej, na której jest dostępna SIWZ:  www.puszcza-marianska.pl


Miejsce otrzymania SIWZ:   w siedzibie Zamawiającego pokój Nr.21                                        


Termin składania ofert:   do dnia 20.07.2011 r. do godz.10:00 


Termin otwarcia ofert:      dnia    20.07. 2011 r. godz.10:20                                              


Miejsce składania ofert:  Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej pokój Nr. 8
                                               96-330 Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1.


                                                              Michał Staniak Wójt Gminy


                                                            w Puszczy Mariańska

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44331855 osób.