nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

GMINA  PUSZCZA  MARIAŃSKA

96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA UL. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 1

tel. /046/  831-81-69  lub  831-81-51  fax.  /046/   831-81-18

www.puszcza-marianska.pl e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Tytuł postępowania

Rozbiórka budynku gospodarczego – toalet szkolnych, na działce o nr Ew. 151/17 w Puszczy Mariańskiej.

 

Opis

Całkowita  rozbiórka  budynku gospodarczego jednokondygnacyjnego,  niepodpiwniczonego, o powierzchni zabudowy: 128,98 m2; wysokości: 4,85 m i kubaturze: 367,28 m3.

Rozbiórka obejmuje:  rozebranie  pokrycia  dachowego  z  dachówki ceramicznej:  rozebranie więźby dachowej drewnianej:  rozebranie stropu drewnianego; rozebranie ścianek działowych drewnianych i murowanych  z  cegieł ceramicznych;  demontaż stolarki okiennej i drzwiowej; rozebranie  ścian  zewnętrznych  i  fundamentów z cegieł ceramicznych;  rozebranie posadzek cementowych  i  podkładów betonowych pod posadzki;  opróżnienie i rozebranie betonowego kanału  fekalnego;  zasypanie  wykopu  ziemią;  uporządkowanie  i  rozrzucenie  ziemi żyznej na terenie rozbiórki.

Zamawiający  na podstawie  art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zamówienie uzupełniające.

 

Rodzaj zamówienia : roboty budowlane

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45110000-1

Termin wykonania:  od daty zawarcia umowy do dnia 01.08.2011 r.

Data przekazania ogłoszenia do biuletynu: 19.04.2011 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę  ze  wszystkimi załącznikami wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełnią wszystkie wymagane przez ustawę Prawo zamówień publicznych warunki tj.:

 1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 2/ posiadają wiedzę  i doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem technicznym oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena   spełnienia   warunków   udziału   w  postępowaniu  zostanie  dokonana  na  podstawie przedłożonych   dokumentów,    oświadczeń   i   zaświadczeń  wymaganych  postanowieniami specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  wg  formuły  „ spełnia  -  nie spełnia ”.

Nie  spełnianie  chociażby  jednego  warunku  skutkować  będzie  wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

 

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wymagań dla oferowanych robót budowlanych.

 

1/   formularz ofertowy złożony według wzoru  - załącznik Nr 1 do SIWZ

2/   kosztorys ofertowy

3/   aktualny  odpis  z  właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  lub  zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,

4/   jeżeli oferta  i  załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć do oferty dokument obejmujący takie upoważnienie

5/   aktualne   zaświadczenie   właściwego   naczelnika   urzędu   skarbowego  potwierdzające, że Wykonawca  nie zalega  z  opłacaniem podatków  opłat  lub,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzyma nie w całości wykonania decyzji-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6/   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające  odpowiednio,   że  Wykonawca nie  zalega  z  opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji    wystawione  nie wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert,

7/   oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  z  art.  22 ust.1  ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik Nr 3 do SIWZ

8/  Uprawnienia budowlane w branży budowlanej pracownika nadzoru do kierowania robotami  budowlanymi  w  zakresie przedmiotu zamówienia spełniające wymogi art. 12  ustawy z  7 lipca 1994 r  Prawo  budowlane  (Dz.U.  z  2006 r Nr.156 poz.1118 z późn. zm.)  oraz aktualne  zaświadczenia  potwierdzające  przynależność  w/w  osoby  do  właściwej  izby samorządu  zawodowego (wydane przez właściwą izbę).

9/  oświadczenie  o  niepodleganiu  wykluczeniu  z  udziału w postępowaniu  -  załącznik Nr 4 do SIWZ

10/ wykaz  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia narzędzi i urządzeń,  którymi dysponuje lub  będzie  dysponował Wykonawca.   Jeżeli Wykonawca wskaże narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował,  do wykazu należy załączyć pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego    załącznik nr 6 do SIWZ 

11/wykaz  wykonanych  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  robót  budowlanych,  a  jeżeli  okres prowadzenia  działalności  jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom  budowlanym  stanowiącym  przedmiot  zamówienia,  z  podaniem ich wartości  oraz  daty  i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzajacych należyte  wykonanie  tych  robót  wystawionych  przez  podmioty,  na rzecz których roboty były wykonywane.  załącznik nr 5 do SIWZ

     Uwaga!! Zamawiający żąda przedłożenia co najmniej trzech referencji.

 

Składanie ofert częściowych:     nie

Składanie ofert wariantowych:   nie

Warunki dotyczące wadium:    nie dotyczy

Kryteria oceny ofert:        cena – 100%

Termin związania z ofertą:  30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępna SIWZ:  www.puszcza-marianska.pl

Miejsce otrzymania SIWZ:   w siedzibie Zamawiającego pokój Nr.10

Termin składania ofert:   do dnia 04.05.2011 r. do godz. 9:00

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej pokój Nr. 8

                                           96-330 Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1.

 

 

 

                                                                                                    Wójt Gminy Puszcza Mariańska

                                                                                                                    Michał Staniak

 

 

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44179964 osób.