nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

GMINA  PUSZCZA  MARIAŃSKA

96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA UL. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 1

tel. /046/  831-81-69  lub  831-81-51  fax.  /046/   831-81-18

www.puszcza-marianska.pl e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Tytuł postępowania

Wykonanie remontów  dróg gminnych w miejscowościach: Długokąty, Radziwiłłów ul. Mazowiecka, ul. Podleśna, Środkowa, Dworcowa, Grabina Radziwiłłowska ul. Graniczna,  Huta Partacka, Korabiewice, Bednary Rzeczne, Zator-Olszanka, Radziwiłłów ul. Cicha Gmina Puszcza Mariańska

 

Opis przedmiotu zamówienia:

W miejscowości Długokąty

1. Skropienie nawierzchni drogowych ulepszonych emulsją asfaltową na pow.1 584,00m2

2.Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, na długości 440 mb i szerokości 3,60 m

 

W miejscowości Radziwiłłów ul. Mazowiecka i Podleśna

1.Skropienie nawierzchni drogowych ulepszonych emulsją asfaltową na pow. 2 2 545,20 m2

2. Wykonanie  warstwy   ścieralnej  z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm na długości 707,00 mb i szerokości 3,60 m

 

W miejscowości Radziwiłłów ul. Środkowa

1.Skropienie nawierzchni drogowych ulepszonych emulsją asfaltową na pow.1 640,0 m2

2. Wykonanie  warstwy  ścieralnej z  betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4  cm na długości 410mb i szerokości 4,0 m.

 

W miejscowości Radziwiłłów ul. Dworcowa

1.Skropienie nawierzchni drogowych ulepszonych emulsją asfaltową na pow.2 041,20 m2

2. Wykonanie  warstwy   ścieralnej  z  betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2,  grubość warstwy po zagęszczeniu 4  cm na długości 567 mb i szerokości 3,60 m

 

W miejscowości Grabina Radziwiłłowska ul. Graniczna

1.Wykonanie warstwy wyrównawczej na istniejącej drodze z masy mineralno-bitumicznej dla KR-2 w ilości 50kg/m2 uziarnienie 0/12,5 na  długości 300, 00 mb    i szerokości 3,60 m

2.Skropienie nawierzchni drogowych ulepszonych emulsją asfaltową na pow.2 134,80 m2

3. Wykonanie  warstwy   ścieralnej  z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4  cm na długości 593 mb i szerokości 3,60 m

 

W miejscowości Huta Partacka

1.Skropienie nawierzchni drogowych ulepszonych emulsja asfaltową na pow.2 232,00m2

2. Wykonanie  warstwy   ścieralnej  z  betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4  cm na długości 620 mb i szerokości 3,60 m

 

W miejscowości Korabiewice

1.Wykonanie  wyrównania  istniejącej nawierzchni drogi masą mineralno-bitumiczną dla KR-2  w ilości 50kg/m2, uziarnienie 0/12,5 na  długości 200,00 mb   i  szerokości 3,60 m

2.Skropienie nawierzchni drogowych ulepszonych emulsją asfaltową na długościach: 722,50 i szerokości 3,60 m, 1 150 m i szerokości 4,00 m, 1 100 mb i szerokości 3,00 m

3. Wykonanie  warstwy   ścieralnej  z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4  cm na długościach: 722,50 m i szerokości 3,60 m, 1 150 m i szerokości 4,00 m, 1 100 mb i szerokości 3,00

 

W miejscowości  Bednary Rzeczne

1.Wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni drogi masą mineralno-bitumiczną dla KR-2 w ilości 75kg/m2, uziarnienie 0/12,5na  długości 180, 00 mb i  szerokości 3,50 m

2.Skropienie nawierzchni drogowych ulepszonych emulsja asfaltową na pow.3 675,00 m2

3. Wykonanie  warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4  cm na długości 1 050,00 m i szerokości 3,50 m

 

W miejscowości Zator - Olszanka

1.Skropienie nawierzchni drogowych ulepszonych emulsja asfaltową na pow.4 067,00m2

2. Wykonanie  warstwy   ścieralnej  z  betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4  cm na długości 1162,0 mb i szerokości 3,50 m

 

W miejscowości Radziwiłłów ul. Cicha

1.Skropienie nawierzchni drogowych ulepszonych emulsja asfaltową na pow.930,00m2

2. Wykonanie  warstwy   ścieralnej  z  betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4  cm na długości 310,0 mb i szerokości 3,00 m

 

Zamawiający  na   podstawie art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy  Prawo  zamówień  publicznych przewiduje  zamówienie uzupełniające.

 

Rodzaj zamówienia : roboty budowlane

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):   45.23.32.20-7

 

Termin wykonania:  od daty zawarcia umowy do dnia 29.07.2011 r.

 

Data przekazania ogłoszenia do biuletynu: 28.04.2011r.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia  mogą  ubiegać  się wyłącznie Wykonawcy, którzy ważną ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełnią wszystkie wymagane przez ustawę Prawo zamówień publicznych warunki tj:

a/ posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b/ posiadają niezbędną wiedzę i  doświadczenie

c/ dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i   finansowej  zapewniającej   wykonanie zamówienia

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów zamówienia wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wymagań dla oferowanych robót budowlanych.

- formularz ofertowy złożony według wzoru – załącznik Nr 1 do SIWZ

- wypełniony kosztorys ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik Nr.3 do SIWZ

- aktualny odpis  z  właściwego  rejestru  albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- jeżeli oferta i załączniki zostaną  podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć do oferty dokument obejmujący takie upoważnienie

 -aktualną informację z  Krajowego  Rejestru  Karnego  albo  równoważne  zaświadczenie właściwego  organu  sądowego  lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym  art.24  ust.1  pkt. 4-8 ustawy,  wystawione  nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną  informację  z  Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 9  wystawione  nie  wcześniej  niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne   zaświadczenie   właściwego   naczelnika   urzędu   skarbowego   potwierdzające, że wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  opłat  lub,  że  uzyskał  przewidziane prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne  zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego   Ubezpieczenia   Społecznego  potwierdzające  odpowiednio,   że  wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie,  że uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem terminu składania ofert,

- oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

- wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub  będzie  dysponował  Wykonawca.

Wykonawca  może polegać  na  wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,  osobach zdolnych do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych innych  podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.   Wykonawca w takiej sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  zamawiającemu,    będzie dysponował  zasobami niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  a  w  szczególności  przedstawiając  w  tym  celu pisemne  zobowiązanie   tych   podmiotów  do  oddania   mu   do  dyspozycji  niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych robót  wystawionych przez podmioty na rzecz których roboty były wykonywane.

  Uwaga!!! Zamawiający żąda przedłożenia co najmniej trzech referencji.

 

Składanie ofert częściowych:     nie     

 

Składanie ofert wariantowych:   nie

 

Warunki dotyczące wadium:    nie dotyczy  

 

Kryteria oceny ofert:        cena – 100%

 

Termin związania z ofertą:  30 dni

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępna SIWZ:  www.puszcza-marianska.pl

 

Miejsce otrzymania SIWZ:   w siedzibie Zamawiającego pokój Nr.21

 

Termin składania ofert:   do dnia 12.05.2011 r. do godz. 10:00

 

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej pokój Nr. 8

                                           96-330 Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1.

 

 

Michał Staniak

Wójt Gminy Puszcza Mariańska

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44180118 osób.