nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

GMINA  PUSZCZA  MARIAŃSKA

96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA UL. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 1

tel. /046/  831-81-69  lub  831-81-51  fax.  /046/   831-81-18

www.puszcza-marianska.pl e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Tytuł postępowania

 

Utwardzenie dróg gminnych gruzem budowlanym betonowym kruszonym o frakcji 0-63 mm wraz z wyrównaniem.

 

Opis

 

Utwardzenie  odcinków  dróg  gminnych na terenie Gminy Puszcza Mariańska, gruzem budo-wlanym betonowym kruszonym o frakcji 0-63 mm wraz z wyrównaniem w ilości 2 000 ton.

Gruz budowlany  betonowy kruszony użyty do utwardzenia dróg będzie jednorodny, wolny od zanieczyszczeń obcych i substancji, które mogłyby w jakikolwiek sposób negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne, bez domieszek gliny, gruntu itp.

Zamawiający  na podstawie  art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zamówienie uzupełniające.

 

 

Rodzaj zamówienia : roboty budowlane

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):  

Dział: 45000000-7; Grupa: 45230000-8; Klasa: 45233100-0; Kategoria: 45233142-6.

 

Termin wykonania:  od daty zawarcia umowy do dnia 15.07.2011 r.

 

Data przekazania ogłoszenia do biuletynu: 31.03.2011 r.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę ze  wszystkimi załącznikami wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełnią wszystkie wymagane przez ustawę Prawo zamówień publicznych warunki tj.:

1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2/ posiadają wiedzę  i doświadczenie  oraz  dysponują potencjałem technicznym oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena   spełnienia   warunków udziału   w  postępowaniu  zostanie  dokonana  na  podstawie przedłożonych   dokumentów,    oświadczeń   i   zaświadczeń  wymaganych  postanowieniami specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  wg  formuły  „ spełnia  -  nie spełnia ”.

Nie  spełnianie  chociażby  jednego  warunku  skutkować  będzie  wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

 

 

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdze-nia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wymagań dla oferowanych robót budowlanych.

 

1/   formularz ofertowy złożony według wzoru  - załącznik Nr 1 do SIWZ

2/   aktualny  odpis  z  właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  lub  zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,

3/   jeżeli oferta  i  załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć do oferty dokument obejmujący takie upoważnienie

4/   aktualne   zaświadczenie   właściwego   naczelnika   urzędu   skarbowego  potwierdzające, że Wykonawca  nie zalega  z  opłacaniem podatków  opłat  lub,  że  uzyskał  przewidziane prawem  zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem  terminu składania ofert,

5/   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające  odpowiednio,   że  Wykonawca nie  zalega  z  opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji    wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert,

6/   oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  z  art.  22 ust.1  ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik Nr 3 do SIWZ

7/  oświadczenie  o  niepodleganiu  wykluczeniu  z  udziału w postępowaniu  -  załącznik Nr 4 do SIWZ

8/ wykaz  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia narzędzi  i  urządzeń,  którymi dysponuje lub  będzie  dysponował Wykonawca.   Jeżeli Wykonawca wskaże narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował,  do wykazu należy załączyć pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego    załącznik nr 6 do SIWZ 

9/ wykaz  wykonanych  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  robót  budowlanych,   a  jeżeli  okres prowadzenia  działalności  jest krótszy - w tymokresie,  odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom  budowlanym  stanowiącym  przedmiot  zamówienia,  z  podaniem ich wartości  oraz  daty  i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzajacych należyte  wykonanie  tych  robót  wystawionych  przez  podmioty,  na rzecz których roboty  były wykonywane.  załącznik nr 5 do SIWZ

     Uwaga!! Zamawiający żąda przedłożenia co najmniej trzech referencji.

 

 

Składanie ofert częściowych:     nie

 

Składanie ofert wariantowych:   nie

 

Warunki dotyczące wadium:    nie dotyczy

 

Kryteria oceny ofert:        cena – 100%

 

Termin związania z ofertą:  30 dni

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępna SIWZ:  www.puszcza-marianska.pl

 

Miejsce otrzymania SIWZ:   w siedzibie Zamawiającego pokój Nr.10

 

Termin składania ofert:   do dnia 15.04.2011 r. do godz. 9:00

 

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej pokój Nr. 8

                                           96-330 Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1.

 

                                                                                                           

 

                                                                                                    Wójt Gminy Puszcza Mariańska

                                                                                                                    Michał Staniak

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44348422 osób.