nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Ob.524.2.2015                                                                   Puszcza Mariańska, 23.06.2015r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 1118, z późn. zm.)

Wójt Gminy Puszcza Mariańska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w 2015 roku.

1. Rodzaj zlecanego zadania publicznego:

Rozwój sportu na terenie Gminy Puszcza Mariańska w 2015 roku – prowadzenie szkółki piłkarskiej. Zadanie polega na prowadzeniu szkółki piłkarskiej i będzie obejmować szkolenie oraz udział w rozgrywkach dzieci do lat 13.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację w/w zadania przewidziana została w budżecie kwota w wysokości 22 000 zł. W roku 2014 na tego rodzaju zadanie wydatkowano z budżetu Gminy Puszcza Mariańska 0,00 zł.

3. Zasady przyznawania dotacji:

Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:

a. ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 1118, z późn. zm.)

b. ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.)

- Środki finansowe z budżetu Gminy przeznaczone na w/w zadanie publiczne, zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym, będą przyznawane w formie dotacji poprzez powierzenie wykonania zadania.

- Dotacje na realizację w/w zadania zostaną przyznane na podstawie wybranych ofert i zawartych umów, z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania, podmiotom, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

- Przyznana dotacja nie musi odpowiadać kwocie wymienionej w zaakceptowanej ofercie.

- Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r., Nr 6, poz. 25).

- Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, wypełnione w sposób czytelny i zawierające przejrzyste odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeżeli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać „nie dotyczy” lub liczbę „0” w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.

- Do oferty w formie załączników należy dołączyć:

- wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, do którego wpisany został podmiot (lub kserokopia w/w wypisu potwierdzona za zgodność z oryginałem).

- Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

- Podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostaną powiadomione o zleceniu zadania publicznego.

4. Termin i warunki realizacji zadania wymienionego w pkt. 1:

a/ zadanie realizowane w 2015 roku;

b/ zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami.

5. Termin składania ofert:

Oferty na realizację zadania w formie pisemnej (wraz z załącznikami) należy składać w terminie do dnia 16.07.2015r. w sekretariacie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska w zamkniętych kopertach opatrzonych tytułem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Puszcza Mariańska w 2015 roku – prowadzenie szkółki piłkarskiej”.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

a/ rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 17.07.2015r., oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Puszcza Mariańska;

b/ kryteria stosowane przy wyborze ofert:

- ocena formalna i merytoryczna oferty;

- możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową m. in. baza, środki techniczne, zaplecze kadrowe, wolontariat;

- koszty realizacji zadania;

- wiarygodność finansowa;

- możliwość kontynuacji przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 44433425 osób.