nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, dnia 01.09.2015r.

OŚ.6140.1.17.2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: odławiania, transportu oraz utrzymania w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczące odławiania, transportu oraz utrzymania w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska, wybrana została oferta: Pensjonat Pies i Kot, Hotel Pies i Kot Jacek Wojcieszak, Budy Grzybek, ul. Potockiego 137, 96-313 Jaktorów.
Oferta wybranego przez komisję Schroniska, w oparciu o kryteria oceny ofert (cena 97% oraz ilość adopcji w 2014 roku – 3%) otrzymała największą ilość tj. 100,00 punktów oraz spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień.
Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do składania ofert tj. do 18.08.2015r. do godz. 9:30 wpłynęły trzy oferty.
Na podstawie streszczenia i porównania złożonych ofert, w oparciu o kryteria oceny ofert:
- cena: 97%
- ilość adopcji w 2014r. – 3%
ocena ofert przedstawia się następująco:

Oferta nr 3 – złożona przez:
Pensjonat Pies i Kot, Hotel Pies i Kot Jacek Wojcieszak
Budy Grzybek, ul. Potockiego 137
96-313 Jaktorów
Cena: 658.610,00zł (brutto)
Ilość adopcji w ciągu 2014r. – 71szt.
Ilość uzyskanych punktów: 97,00 + 3,00 = 100,00

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) z postępowania o zamówienie publiczne wykluczono Wykonawców:

Oferta nr 1 – złożona przez:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowska Grażyna Jadwiga
Radysy 13
12-230 Biała Piska
W/w Wykonawca został wezwany przez Zamawiającego w terminie do dnia 27.08.2015r. do złożenia następujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu:
- zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Puszcza Mariańska.
Wykonawca nie złożył żądanych dokumentów w wyznaczonym terminie, dlatego zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udziale zamówienia została odrzucona.

Oferta nr 2 – złożona przez:
Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński
Gabinet Weterynaryjny, Schronisko
Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne
ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2
92-411 Łódź
W/w Wykonawca został wezwany przez Zamawiającego w terminie do dnia 27.08.2015r. oraz do dnia 31.08.20156r. do złożenia następujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu:
- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy prawo zamówień, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- potwierdzenie opłaconej polisy potwierdzającą że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca złożył żądane dokumenty w wyznaczonym terminie z tym, że opłata w/w polisy była dokonana po dniu otwarcia ofert tj. 25.08.2015r., dlatego zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udziale zamówienia została odrzucona.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Wójt Gminy
Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 44180275 osób.