nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 25.03.2016 r.

 

 


Nasz znak: GK 7021.5.4.2016
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 


  Dotyczy:  ogłoszonego w dniu  03 marca  2016 r.  przetargu nieograniczonego na Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Puszczy Mariańskiej i oczyszczalni ścieków w Bartnikach .
 
 1.  Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 j.t.) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia,  że w postępowaniu o zamówienie publiczne Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Puszczy Mariańskiej i oczyszczalni ścieków w Bartnikach , wybrana została oferta Firmy:

„Ziemia Polska Spółka z o. o. ,, 

05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Partyzantów 4, 

Oferta  wybranej  przez  komisję  Firmy,  w  oparciu  o  kryterium  oceny  ofert (cena - 97%, gwarancja - 3%) otrzymała największą  ilość tj. 100,00 punktów oraz  spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 

uzasadnienie

 
W  terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert  tj. do dnia  18.03.2016 r. do godz. 9°° wpłynęły dwie oferty.
 Na  podstawie streszczenia  i  porównania złożonych ofert, w oparciu o kryterium oceny ofert:   cena (97%) i gwarancja (3%) , ocena ofert przedstawia się następująco:
 

Oferta nr 2 - złożona przez Firmę:

Ziemia Polska Sp. Z.o.o. 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Partyzantów 4

      Cena: 115 500,00 zł netto, okres gwarancji: 12 miesięcy

Ilość uzyskanych punktów: 97,00 + 3,00 = 100,00

2. Umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego  może  być  zawarta  w  terminie  nie krótszym  niż  5  dni  od  dnia ogłoszenia  wyniku  przetargu.

 

 

 

3. Na podstawie Art. 89 ust 1 pkt 2 odrzucono ofertę :

Oferta nr 1 – złożoną Firmę :

BMT Eridia Sp. z.o.o. 40-600 Katowice, ul. Kościuszki 229.

      -  W/w oferta wykonawcy nie odpowiada treści siw zamówienia.

     -  Wykonawca nie przedłożył oferty na drukach zawartych w specyfikacji.

     -  Wykonawca złożył propozycję współpracy swojej firmy, która oferuje kompleksowe rozwiązanie problemu wytwarzania i konieczności zagospodarowania osadów ściekowych

(ODPADU) poprzez ich przetworzenie we wspólnym cyklu technologicznym z procesem oczyszczania ścieków na PRODUKT- pełnowartościowy nawóz lub (w uproszczonej technologii) na ulepszacz gleby.

      - Złożone dokumenty zupełnie odbiegają od przedmiotu zamówienia.


 


 


                                                                                        Wójt Gminy Puszcza Mariańska
                                                                                                      Michał Staniak
                                                                                 

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44332371 osób.