nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest...”

Puszcza Mariańska dnia, 26.08.2011r.

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest...”

GKZK.6232.1.3.2011

O B W I E S Z C Z E N I E


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Puszcza Mariańska na lata 2011-2032” wraz z ,,Prognozą oddziaływania na środowisko”          Na podstawie art. 29, art. 30 i art. 39-42 oraz art. 54 ust. 2  Ustawy z dnia z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Wójt Gminy Puszcza Mariańska zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puszcza Mariańska na lata 2011-2032” wraz z ,,Prognozą oddziaływania na środowisko” w dniach od  5 września 2011 r. do 4 października 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska ul St. Papczyńskiego 1,

pokój nr 10 w godz. 800-1500.


Uwagi i wnioski do w/w projektu  i prognozy mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres  Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej 96-330 Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (
urzad@puszcza-marianska.pl ) bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2011 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Puszcza Mariańska.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

Załącznik NR 5 ( inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy) dostępny będzie do wglądu w budynku Urzędu Gminy w pok. Nr. 10 w godz. 800-1500 .

 

                                                                                WÓJT GMINY

                                                                                 MICHAŁ STANIAK

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44348919 osób.