nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Znak: GOPS.271.5.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

Puszcza Mariańska: wykonywanie, dostarczanie i wydawanie w 2012 roku  gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowie, Szkoły Podstawowej w Walerianach, Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej oraz Filii w Korabiewicach,  Filii w Starym Łajszczewie, Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Bartnikach, dla których organem założycielskim jest Gmina Puszcza Mariańska.

 

ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, do kontaktów: Anna Dziekańska, ul. Plac Tadeusza Kościuszki 2 , 96-330 Puszcza Mariańska, woj. mazowieckie, tel. 046 831-87-49,    ogólny adres internetowy: www.puszcza-marianska.pl

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: tak jak w pkt I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: tak jak w pkt I. 1).

4) Adres, pod który należy przesyłać oferty: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej ul. Plac Tadeusza Kościuszki 2, 96-330 Puszcza Mariańska,

5) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Posiłki szkolne

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonywanie, dostarczanie i wydawanie w 2012 roku  gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowie, Szkoły Podstawowej w Walerianach, Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej oraz Filii w Korabiewicach, Filii w Starym Łajszczewie, Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Bartnikach, dla których organem założycielskim jest Gmina Puszcza Mariańska.

1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: usługa; Główne miejsce świadczenia usług: gmina Puszcza Mariańska

1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

1.4) Określenie przedmiotu zamówienia: wykonywanie, dostarczanie i wydawanie w 2012 roku  gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowie, Szkoły Podstawowej w Walerianach, Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej oraz Filii w Korabiewicach, Filii w Starym Łajszczewie, Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Bartnikach, dla których organem założycielskim jest Gmina Puszcza Mariańska.

 

1.5) Wspólny słownik zamówień (CPV): 55321000-6 – Usługi przygotowania posiłków:

                                                                     55524000-9 – Usługi dostarczania posiłków do szkół

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1.Całkowita wielkość lub zakres: zamówienie przewiduje zakup około 13 000 posiłków jednodaniowych dla około 80 osób w okresie obowiązywania umowy.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01.01.2012; data zakończenia: 31.12.2012r.

 

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące udziału Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne

Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy , którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy.

Oznacza to , że o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

1)       posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zmówienia

2)       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

3)       dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5)       nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne z przyczyn określonych w art.24 ust.1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą \spełnia - nie spełnia\, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa ofertę na druku stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji i dołącza do niej  następujące dokumenty:

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art.22 ust.1 ustawy  zgodnie z drukiem załączonym do specyfikacji (załącznik Nr 2)
 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie  art.24 ustawy  zgodnie z drukiem załączonym do specyfikacji (załącznik Nr 3)
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, w którym wykonawca jest wpisany albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 5. Oświadczenie o dysponowaniu przez Wykonawcę środkiem transportu do przewozu posiłków (załącznik nr 4), dla którego Wykonawca posiada decyzję inspektora sanitarnego o dopuszczeniu środka transportu do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia dzieci.
 6. Bieżącą opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego , potwierdzającą, że Wykonawca spełnia określone wymogi w zakresie świadczonych usług będących przedmiotem zamówienia.
 7. Zaparafowany przez wykonawcę wzór umowy (załącznik nr 5) jako znak akceptacji warunków, na których zamawiający zleci wykonanie zamówienia publicznego.
 8. Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat usług o podobnym rodzaju i charakterze do przedmiotu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji. Zamawiający wymaga by wykonawca wykazał już co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem i charakterem usłudze będącej przedmiotem zamówienia oraz  by dla każdej z usług określonych w wykazie załączył dokumenty wystawione przez odbiorcę tych usług , z których będzie wynika wartość , ilość usług oraz , że usługi te zostały wykonane należycie ( referencje).
 9. Oświadczenie Wykonawcy, iż uzgodnił z dyrektorami szkół warunki, na których szkolne stołówki zostaną udostępnione do korzystania przez Wykonawcę w okresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz że warunki te zostały uwzględnione w cenie złożonej oferty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7.

 

PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

1.1)   Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1)       Kryteria oceny ofert

2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 100%

2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

2)       Informacje administracyjne

3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Siedziba zmawiającego, strona internetowa: www.puszcza-marianska.pl

3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02-12-2011r.  godzina 900.

3.3) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.

3.4) Termin związania ofertą: 30 dni

3.5) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 02-12-2011r. , godzina 10 , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                  w Puszczy Mariańskiej  ul. Plac Tadeusza Kościuszki 2 pok. Nr 6

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

V.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.

2) Informacje dodatkowe:

3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 17.11.2011r.

 

 

 

 

                                                                                                       

                                                                                                       Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                                                       Pomocy Społecznej w Puszczy  Mariańskiej                      

                                                                                                        Ewa Śledź

Puszcza Mariańska, dnia 18.11.2011r.

Znak: GOPS.271.5.2011

 

Dotyczy: ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „wykonywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych w 2012 roku dla uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowie, Szkoły Podstawowej w Walerianach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej oraz Filii w Korabiewicach, , Filii w Starym Łajszczewie, Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Bartnikach, dla których organem założycielskim jest Gmina Puszcza Mariańska.”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej w odpowiedzi na zapytanie wyjaśnia:

 

Pytanie

Proszę o wyjaśnienie dotyczące  zamówienia. W specyfikacji można przeczytać, że zamówienie dotyczy " wykonywanie, dostarczanie i wydawanie w roku 2012 gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowie, Szkoły Podstawowej w Walerianach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej oraz Filii w Korabiewicach, , Filii w Starym Łajszczewie, Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Bartnikach,", jednocześnie w punkcie 7 opisu przedmiotu zamówienia przedstawione są parametry jednej porcji obiadowej tj.

 • a/ zupa – 400 ml
 • b/ drugie danie –, w tym:
 • - ziemniaki (kasza , ryż , makaron) – 200g
 • - mięso , ryba – 80g
 • - surówka lub jarzyny gotowane- 100g
 • - naleśniki , pierogi – 150g
 • c/ kompot – 200 ml.

 

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający przez jeden posiłek jednodaniowy ma na myśli posiłek składający się z zupy, drugiego dania i kompotu, czy też jest inaczej.

 

Odpowiedź

Przez posiłek jednodaniowy należy rozumieć pierwsze bądź drugie danie  dlatego,  też w punkcie I.7  SIWZ zostały wskazane  wymagane parametry jednej porcji  obiadowej zarówno zupy jak i drugiego dania do stosowania naprzemiennie w ciągu tygodnia żywieniowego.

 

                                                                                                                          Ewa Śledź                                                                                                                       

                                                                                             Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                  w Puszczy Mariańskiej


Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44180337 osób.