nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacjiSzanowni Państwo,


Lokalna Grupa Działania „Echo Puszczy Bolimowskiej” informuje o możliwości składania wniosków na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach następującego działania Osi 3:
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Nabór wniosków trwa od 4 do 29 kwietnia 2010 r.
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „Echo Puszczy Bolimowskiej” przy ul. Króla Jana Sobieskiego 1  w Puszczy Mariańskiej w godz. 8.00-16.00, 
w Wiskitkach przy ul. Kościuszki 25 (Gminna Biblioteka Publiczna), w Bolimowie przy ul. Łowickiej 8 (Gminny Ośrodek Kultury) w godz. otwarcia biur. Wnioski nadesłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane
Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz pieczęć LGD.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby LGD „Echo Puszczy Bolimowskiej”.
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji jest zawarty we wniosku 
o przyznanie pomocy.
Limit dostępnych środków na działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wynosi 119 700,00 zł., na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wynosi: 239 400,00 zł.
Refundacji podlega nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu poniesionego przez beneficjenta.
Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta.
Operacja zostaje wybrana do finansowania po spełnieniu łącznie trzech warunków:
1. Operacja została uznana za zgodną z LSR, czyli przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej jednego celu ogólnego, jednego celu szczegółowego oraz realizuje co najmniej jedno z przedsięwzięć.
2. Operacja uzyskała wymaganą minimalną liczbę punktów, tj. 40% maksymalnej liczby punktów.
3. Pula środków finansowych w ramach naboru nie została wykorzystana przez operacje 
o większej liczbie punktów.
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, kryteria wyboru, instrukcja wypełnienia wniosku oraz Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Echo Puszczy Bolimowskiej dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Puszczy Mariańskiej www.puszcza-marianska.pl (w zakładce Inicjatywy Społeczne, w pod stronie Lokalna Grupa Działania ,,Echo Puszczy Bolimowskiej”).
Osobom zainteresowanym LGD „Echo Puszczy Bolimowskiej” zapewnia bezpłatne doradztwo w przygotowaniu wniosku oraz niezbędne formularze. 
Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie LGD ,,Echo Puszczy Bolimowskiej”
 ul. Króla Jana Sobieskiego 1 w Puszczy Mariańskiej w godz. 8.00-16.00
 tel. (46) 831 81 17, e-mail:echo@leader.puszcza-marianska.pl.
 
Zapraszamy do współpracy!


Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44433343 osób.