nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, 28.06.2016r.

Ob.524.6.2016

 

 

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2016r. zadania publicznego Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna.

 

Ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2016r. zadania publicznego Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna.

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego           i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 239) w naborze mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

 

 Zgodnie z częścią IX „Rocznego programu współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o  działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016” (Uchwała Nr XV/74/2015 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 18 listopada 2015r.), każda organizacja ma prawo zgłosić jednego przedstawiciela. W skład komisji zostanie powołany jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych. Jeżeli liczba zgłoszeń jest większa niż liczba miejsc przypadających organizacjom             w komisji, w skład komisji powołuje się przedstawiciela organizacji, która najwcześniej zgłosiła swojego kandydata.

 

Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej, składając (osobiście lub drogą pocztową) wypełniony Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) w terminie do dnia 05.07.2016r. (liczy się data wpływu do tutejszego Urzędu) w sekretariacie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1.

 

Zgłoszenia, które wpłyną do tutejszego Urzędu po 05.07.2016r., nie będą rozpatrywane.

 

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.                          z 2016r., poz.23) dotyczące wyłączenia pracownika.

 

Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży i wyżywienia.

 

 

 

Wójt Gminy Puszcza Mariańska

/-/ Michał Staniak

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44332384 osób.