nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, 24.04.2015r.

Ob.524 .1.2015

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 1118, z późn. zm.)

Wójt Gminy Puszcza Mariańska ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2015 roku.

1. Rodzaje zlecanych zadań publicznych:

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, będących mieszkańcami Gminy Puszcza Mariańska. Zadanie polega na organizacji działań wspierających aktywność i integrację emerytów.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania:

Na wsparcie zadań wymienionych w pkt. 1 przewidziana została w budżecie kwota w wysokości 10 000 zł. W roku 2014 na tego rodzaju zadania wydatkowano z budżetu Gminy Puszcza Mariańska 0 zł.

3. Zasady przyznawania dotacji:

Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:

a. ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 1118, z późn. zm.)

b. ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.)

- Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

- Dotacje na wsparcie poszczególnych zadań zostaną przyznane na podstawie wybranych ofert i zawartych umów, z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadań, podmiotom, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

- Przyznana dotacja nie musi odpowiadać kwocie wymienionej w zaakceptowanej ofercie.

- Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r., Nr 6, poz. 25).

- Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, wypełnione w sposób czytelny i zawierające przejrzyste odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeżeli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać „nie dotyczy” lub liczbę „0” w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.

- Do oferty w formie załączników należy dołączyć:
• wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, do którego wpisany został podmiot (lub kserokopia w/w wypisu potwierdzona za zgodność z oryginałem).

- Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

- Podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostaną powiadomione o zleceniu zadania publicznego.

4. Termin i warunki realizacji zadań wymienionych w pkt. 1:

a/ zadania realizowane w 2015 roku;
b/ zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami.

5. Termin składania ofert:

Oferty na realizację zadań w formie pisemnej (wraz z załącznikami) należy składać w terminie do dnia 18.05.2015r. w sekretariacie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska, w zamkniętych kopertach opatrzonych tytułem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2015 roku”.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

a/ rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 19.05.2015r., oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Puszcza Mariańska;

b/ kryteria stosowane przy wyborze ofert:

• ocena formalna i merytoryczna oferty;
• możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową m. in. baza, środki techniczne, zaplecze kadrowe, wolontariat;
• koszty realizacji zadania;
• wiarygodność finansowa;
• możliwość kontynuacji przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 44348977 osób.