nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Konkurs ofert - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017r.

Ob.524.3.2017                            Puszcza Mariańska, 27.04.2017r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.)
Wójt Gminy Puszcza Mariańska ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku.
1. Rodzaje zlecanych zadań publicznych:
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, będących mieszkańcami Gminy Puszcza Mariańska – organizacja działań wspierających aktywność i integrację osób w wieku emerytalnym.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania:
Na wsparcie zadania wymienionego w pkt. 1 przewidziana została w budżecie Gminy Puszcza Mariańska kwota w wysokości 10 000 zł.
W 2016 roku na tego rodzaju zadania wydatkowano z budżetu Gminy Puszcza Mariańska kwotę              10 000 zł.
3. Zasady przyznawania dotacji:
Zasady  przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:
a. ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm)
b. ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870, z późn. zm.)
- Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
- Dotacje na wsparcie realizacji zadania zostaną przyznane na podstawie wybranych ofert                               i zawartych umów, z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania, podmiotom, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
-  Przyznana dotacja nie musi odpowiadać kwocie wymienionej w zaakceptowanej ofercie.
- Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego                               w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.                      w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2016r., poz. 1300).

- Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, wypełnione w sposób czytelny i zawierające przejrzyste odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeżeli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać „nie dotyczy” lub „0” w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.- Do oferty w formie załączników należy dołączyć:
•    wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, do którego wpisany został podmiot (lub kserokopia w/w wypisu potwierdzona za zgodność z oryginałem).
- Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. Termin i warunki realizacji zadań wymienionych w pkt. 1:
a/ zadania realizowane w 2017 roku;
b/ zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami.
5. Termin składania ofert:
Oferty na realizację zadań w formie pisemnej (wraz z załącznikami) należy składać w terminie        do dnia 22.05.2017r. w sekretariacie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska, w zamkniętych kopertach opatrzonych tytułem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób                 w wieku emerytalnym w 2017 roku”.
6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
a/ rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 23.05.2017r., oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Puszcza Mariańska;
b/ kryteria stosowane przy wyborze ofert:
•    ocena formalna i merytoryczna oferty;
•    możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową m. in. baza, środki techniczne, zaplecze kadrowe, wolontariat;
•    koszty realizacji zadania;
•    wiarygodność finansowa;
•    możliwość kontynuacji przedsięwzięcia.


Wójt Gminy Puszcza Mariańska
/-/ Michał Staniak
                                                                           

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44303406 osób.