nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, 23.12.2011r.

Ob.614.1.2012      OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERTDziałając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)

Wójt Gminy Puszcza Mariańska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2012 roku.

1. Rodzaje zlecanych zadań publicznych:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /w tym organizacja imprez rekreacyjno – sportowych, szkolenie zawodników, organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego, uczestnictwo w zawodach i rozgrywkach na różnych szczeblach/ w zakresie takich dyscyplin, jak: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, judo, szachy.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadań wymienionych w pkt. 1 przewidziana została w budżecie kwota w wysokości  67 500 zł, w tym: a/piłka nożna – 48 000zł; b/ piłka siatkowa – 5 000zł; c/ tenis stołowy – 5 000 zł; d/ judo – 5 000 zł; e/szachy – 4 500 zł. W roku 2011 na tego rodzaju zadania wydatkowano z budżetu Gminy Puszcza Mariańska 72 000 zł.

3. Zasady przyznawania dotacji:

Zasady  przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:

a. ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)

b. ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

- Środki finansowe z budżetu Gminy przeznaczone na w/w zadanie publiczne, zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym, będą przyznawane w formie dotacji poprzez powierzenie wykonania zadania.

- Dotacje na realizację poszczególnych zadań zostaną przyznane na podstawie wybranych ofert i zawartych umów, z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadań, podmiotom, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

-  Przyznana dotacja nie musi odpowiadać kwocie wymienionej w zaakceptowanej ofercie.

- Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r., Nr 6, poz. 25).

- Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, wypełnione w sposób czytelny i zawierające przejrzyste  odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeżeli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać „nie dotyczy” lub liczbę „0” w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.

- Do oferty w formie załączników należy dołączyć:

·  wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, do którego wpisany został podmiot (lub kserokopia w/w wypisu potwierdzona za zgodność z oryginałem).

- Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

- Podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostaną powiadomione o zleceniu zadania publicznego.

4. Termin i warunki realizacji zadań wymienionych w pkt. 1:

a/ zadania realizowane w 2012 roku;

b/ zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami.

5. Termin składania ofert:

Oferty na realizację zadań w formie pisemnej (wraz z załącznikami) należy składać w terminie do dnia 16.01.2012r. w sekretariacie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska ul. St.Papczyńskiego 1 w zamkniętych kopertach opatrzonych tytułem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku”.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

a/ rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 17.01.2012r., oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Puszcza Mariańska;

b/ kryteria stosowane przy wyborze ofert:
- zadanie może realizować organizacja pozarządowa posiadająca swoją siedzibę na terenie gminy Puszcza Mariańska i działająca na rzecz mieszkańców tej gminy;
- ocena formalna i merytoryczna oferty;
- możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową m. in. baza, środki techniczne, zaplecze kadrowe, wolontariat;
- koszty realizacji zadania;
-  wiarygodność finansowa;
- możliwość kontynuacji przedsięwzięcia;
- ocena dotychczasowej współpracy.
 

Wójt Gminy Puszcza Mariańska

Michał Staniak
 
Odwiedziło nas już 44348360 osób.