nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, dnia 19.05.2017 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr Z.271.1.2017 na zadanie pn.:

 

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Puszcza Mariańska

 

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 19.05.2017r. o godz. 10:00.

 

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi: 730 000,00 zł.
  2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami, terminami płatności faktury i aspektem środowiskowym.

Nr oferty

Nazwa

(firma)

Adres Wykonawcy

Cena oferty btutto zł

Termin płatności faktury

Aspekt środowiskowy – ilość pojazdów spełniających normę emisji  spalin min. EURO 5

1

ENERIS Surowce S.A. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim

ul. Majowa 87/89, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

703 488,24 zł

30 dni

3

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

 

                                                                 

                                                                                         WÓJT GMINY

                                                                                          Michał Staniak

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44433047 osób.