nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Zawiadomienie Wójta Gminy Puszcza Mariańska
o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.07.2015 roku

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013r. poz.1399 z późn. zm.), Wójt Gminy Puszcza Mariańska zawiadamia, że zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej Nr IV/18/2015 z dnia 11 lutego 2015 uległa zmianie oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Nowe stawki obowiązywać będą od 01.07.2015 roku i wynoszą:

1.W przypadku gospodarstw zamieszkałych tylko przez jedną osobę:

1) 10 zł miesięcznie za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny,

2) 45 zł miesięcznie za odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

2. W przypadku gospodarstw zamieszkałych przez więcej niż jedną osobę:

1) 25 zł miesięcznie za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny,

2)  45 zł miesięcznie za odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Gminy Puszcza Mariańska (BS Skierniewice 21 9297 0005 0300 0781 2012 0043) lub bezpośrednio w kasie urzędu gminy tytułem: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 15 dnia każdego miesiąca bez wezwania. Do uiszczenia opłaty zobowiązana jest osoba, która złożyła deklarację

W przypadku gospodarstw zamieszkałych tylko przez jedną osobę właściciel* nieruchomości ma obowiązek złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany począwszy od dnia 01.07.2015 roku.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż jedną osobę, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.

Ponadto zawiadamia się o obowiązku złożenia nowej deklaracji w każdym przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji, będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Wszyscy właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymają pisemne zawiadomienie o nowej stawce opłaty wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty zgodnie z przyjętą uchwałą i danych podanych w deklaracji.

* W myśl ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44303455 osób.