nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Znak: GOPS.271.1.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Puszcza Mariańska: na wykonywanie w okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego.

ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, do kontaktów: Anna Dziekańska, ul. Plac Tadeusza Kościuszki 2 , 96-330 Puszcza Mariańska, woj. mazowieckie, tel. 046 831-87-49, ogólny adres internetowy: www.puszcza-marianska.pl

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: tak jak w pkt I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: tak jak w pkt I. 1).

4) Adres, pod który należy przesyłać oferty: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej ul. Plac Tadeusza Kościuszki 2, 96-330 Puszcza Mariańska,

5) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„na wykonywanie w okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi , jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat (Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego”.

1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: usługa; Główne miejsce świadczenia usług: gmina Puszcza Mariańska

1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

1.4) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat (Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego.

Przez usługi opiekuńcze zwykłe rozumie się świadczenie usług na rzecz podopiecznego GOPS Puszcza Mariańska, w miejscu jego zamieszkania, polegających w szczególności na:
- zaspokajaniu podstawowych, codziennych potrzeb życiowych podopiecznego,
- podstawowej opiece higieniczno-sanitarnej nad podopiecznym,
- pielęgnacji , dokonywaniu zakupów , załatwianiu spraw osobistych podopiecznego,
- pomocy w utrzymaniu przez podopiecznego więzi ze środowiskiem,
- rehabilitacja fizyczna ,
- usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie
- wspieranie psychologiczno-pedagogiczne i edukacyjno-terapeutyczne,
- wykonywanie innych czynności na rzecz podopiecznego , wynikających z rozeznania potrzeb w środowisku podopiecznego,
- zapewnieniu kontaktów podopiecznego z otoczeniem.

Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze z zadań zleconych gminie dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym dla dzieci z autyzmem rozumie się świadczenie usług na rzecz podopiecznego GOPS Puszcza Mariańska, w miejscu jego zamieszkania , polegających w szczególności na:
1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:
— samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
— dbałość o higienę i wygląd,
— utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
— wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
— korzystanie z usług różnych instytucji,
b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
— pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych — poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
— ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
— doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
— kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
— współpraca z rodziną — kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,
c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
— w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
— w wypełnieniu dokumentów urzędowych,
d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
— w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
— w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
— w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,
— w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,
e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
— nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
— pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
— zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe;
2) pielęgnacja — jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;
3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. ):
a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;
4) pomoc mieszkaniowa, w tym:
a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu;
5) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm. ).

1.5) Wspólny słownik zamówień (CPV): CPV: 85312000-9 – usługi opieki społecznej nie obejmujące miejsc noclegowych.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres: wykonywanie usług opiekuńczych w rozmiarze łącznie maksymalnie 6 600 godzin w okresie trwania umowy, w tym:
-usługi zwykłe z zadań własnych gminy – max 6 000 godzin,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistyczne usługi dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie – max 600 godzin.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01.01.2013r.; data zakończenia: 30.06.2013r.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące udziału Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 ust.1 ustawy i :
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zmówienia
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne z przyczyn określonych w art.24 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą \spełnia -nie spełnia\, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składając ofertę ( na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do specyfikacji ) dołącza do niej następujące dokumenty:
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, ( dla osób fizycznych – załącznik nr 2 do siwz )
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków opłat lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ,
-
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ,że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – Wykonawcy obowiązani są załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
- oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 4 do SIWZ
- wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat ich kwalifikacji . załącznik nr 5 do SIWZ.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające dysponowanie przez Wykonawcę:
- co najmniej 5 pracownikami posiadającymi kwalifikacje do wykonywania usług opiekuńczych z zadań własnych gmin oraz dokumenty potwierdzające, że pracownicy ci posiadają co najmniej roczny staż pracy przy wykonywaniu usług opiekuńczych:
- co najmniej 2 pracownikami posiadającymi kwalifikacje lub spełniającymi warunki określone w § 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat (Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) oraz dokumenty potwierdzające, że pracownicy ci posiadają co najmniej roczny staż pracy przy wykonywaniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

PROCEDURA
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
1.1)      Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1)         Kryteria oceny ofert
2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena-100%
2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
2)         Informacje administracyjne
3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Siedziba zmawiającego, strona internetowa: www.puszcza-marianska.pl
3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10-12-2013r. do godziny 900 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej ul. Plac Tadeusza Kościuszki 2 pokój Nr 3.
3.3) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.
3.4) Termin związania ofertą: 30 dni
3.5) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 10-12-2013r, godzina 930 , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej ul. Plac Tadeusza Kościuszki 2 pokój Nr 6

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
Nie.
2) Informacje dodatkowe:
3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 28.11.2012r.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej

Ewa Śledź

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44332234 osób.