nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

                                                                             Puszcza Mariańska 27.09.2011r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Puszcza Mariańska woj. Mazowieckie  ogłasza przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż następujących niezabudowanych działek stanowiących własność Gminy  Puszcza Mariańska.

   Przedmiot przetargu stanowią :

Lp

Położenie

Nr działki

Pow. ha

 Cena

wywo-

ławcza

    zł.

Wadium zł.

Postąpienie

  Nr

  KW

Uwagi

  1.

 Bartniki

1099/2

 0,1139

   45.480

     4.600 

  500

 50924

Przetarg

  2.

 Bartniki

1100/2

 0,1138

 45.440               

     4.500 

  500

50924

Przetarg

  3.

 Bartniki

1101

0,11 

                                 

11.670  

     1.200

  150

50924

Przetarg

  3.

 Długokąty       

25

0,6100 

                                 

77.470

     7.800

  800

40711 

Przetarg

  4.

 Długokąty

44

0,3200

19.330

     2.000

  150

40711

Przetarg

  5.

 Długokąty        

143

0,5900      

                                 

29.740

     3.000

  450

40711

 

Przetarg

  6.

 Korabiewice 

199

0,30

12.390

    1.250

  150

41934

Przetarg działka bez dojazdu

  7.

 Korabiewice         

237/2

0,20      

                                 

10.880

    1.100

  120

41934

 

Przetarg

 8.

 Korabiewice  

246

1,78

240.660

  24.000

2.500

41934

Przetarg

 9.

 Korabiewice  

384

0,50

101.300

  10.000

1.100

41934

Przetarg

10.

 Nowa Huta  

181/1

0,29

20.850

   2.100

   250

59993

Przetarg

11.

Nowy Łajszczew 

79/1

0,0604

16.780

     1.700

   200

49588

Przetarg

12.

Nowy Łajszczew 

85/1

0,1149

31.920

     3.200

  400

49588

Przetarg

13.

 Lisowola

 117

0,6100

102.420

   10.500   

1.050

40136

Przetarg

14.

Stary Karolinów 

272/2

0,1013

45.110

     4.500

   500

51336

Przetarg

15.

Stary Karolinów 

272/3

0,1004

44.710

     4.500

   450

51336

 

Przetarg

16.

 Stary Karolinów

   

272/4

0,1120

49.870

     5.000

   500

51336

 

Przetarg

17.

 Stary Karolinów

272/6

0,1001

44.570

  4.500

  450

51336

 

  Przetarg

18.

 Stary Karolinów 

272/7

0,1009

44.930

  4.500

  450

51336

 

  Przetarg

19.

 Stary Karolinów 

272/8

0,1012

45.060

  4.500

  450

51336

 

  Przetarg

 

20.

 Stary Karolinów 

272/9

0,1005

44.750

  4.500

  450

51336

 

  Przetarg

 

21.

 Stary Karolinów 

272/10

0,1010

44.980

  4.500

  450

51336

 

  Przetarg

 

22.

 Stary Karolinów 

272/11

0,1014

45.150

  4.500

  450

51336

 

  Przetarg

 

23.

 Stary Karolinów 

272/12

0,1051

46.800

  5.000

  500

51336

 

  Przetarg

 

24.

 Stary Karolinów

272/13

0,1080

48.090

  5.000

  500

51336

  Przetarg

 

25.

 Stary Karolinów 

272/14

0,1079

48.050

  5.000

  500

51336

  Przetarg

26.

 Stary Łajszczew  

57/2

0,5130

28.880

  2.900

  300

59464

  Przetarg

27.

 Stary Łajszczew 

131/1

0,2047

56.870

   5.700

  600

47853

  Przetarg

Uwaga: dot. działek nr: 1099/2  i 1100/2 we wsi Bartniki oraz działek nr 272/2, 272/3, 272/4, 272/6, 272/7, 272/8, 272/9, 272/10, 272/11, 272/12, 272/13 i 272/14 we wsi Stary Karolinów    do ceny osiągniętej w drodze przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 listopada  2011 o godz. 9°° /piątek /

 w sali USC Urzędu Gminy Puszcza Mariańska.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium z zaznaczeniem numeru działki której dotyczy. Wadium należy wpłacić najpóźniej  w dniu 31.10.2011r do godziny 14 °° w  Kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Gminy BS Sk-ce 219297 0005 0300 0781 2012 0043 .

Za dzień wpłaty wadium  uważa się dzień wpływu na konto Urzędu Gminy .

 Wadium wpłacone przez oferenta , który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia , zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu

Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy w razie uchylenia się uczestnika , który przetarg wygrał , od zawarcia umowy kupna- sprzedaży .

Działki nr 1099/2 i 1100/2 we wsi Bartniki położone są na głębokości  20m od strony północnej w  terenach  rolnych  pozostała część przedmiotowych  działek to tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej  jednorodzinnej i usług nieuciążliwych - o symbolu 7560502.11MRj.

Działka 1101 we wsi Bartniki położona jest w terenach RZ trwałe użytki zielone i nieużytki oraz oczek wodnych w obszarze chronionego krajobrazu  bez możliwości zabudowy 

Działki nr 25 i 44   we wsi Długokąty położone są na głębokość 70 m od drogi  w terenach zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych  o symbolu MRj, pozostała część tereny  upraw polowych i ogrodniczych  o symbolu R.

Na działkach  nr:  143 we wsi Długokąty, nr  199, 237/2, 246  i 384 we wsi Korabiewice , nr  181/1 we wsi Nowa Huta , nr 79/1 i 85/1  we wsi Nowy Łajszczew  nr 117 we wsi Lisowola i nr 57/2 i 131/1 we wsi Stary Łajszczew  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność z końcem roku 2003. Do dnia 31 grudnia 2003 roku na przedmiotowych działkach  obowiązywał następujący plan zagospodarowania przestrzennego: tereny upraw polowych i ogrodniczych  o symbolu R.

Działki nr 199, 237/2 i  246  we wsi Korabiewice w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puszcza Mariańska przeznaczone są   pod  tereny rolne i ciągów ekologicznych, natomiast działka 384 we wsi Korabiewice w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puszcza Mariańska przeznaczona jest pod  tereny  zabudowy mieszkaniowej po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy.

Działka 181/1 we wsi Nowa Huta w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puszcza Mariańska przeznaczona jest   pod  tereny rolne i ciągów ekologicznych .

Działki nr 85/1 we wsi Nowy Łajszczew  i nr 117 we wsi Lisowola w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puszcza Mariańska przeznaczone są   pod  tereny budowlane .

Działka nr 57/2 we wsi Stary Łajszczew w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puszcza Mariańska przeznaczona jest  pod tereny rolne.

Działka nr 131/1 we wsi Stary Łajszczew w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puszcza Mariańska przeznaczona jest  pod  obszary rozwoju zabudowy mieszkaniowej, usług nieuciążliwych drobnej wytwórczości  o symbolu MU.

Działki nr  272/2, 272/3, 272/4, 272/6, 272/7, 272/8, 272/9, 272/10, 272/11, 272/12, 272/13, i 272/14 we wsi Stary Karolinów    położone są w terenach  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  o symbolu 5MN

Granice nabywanych nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie  przez Urząd Gminy. Zapłata za nabywane nieruchomości musi być dokonana jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży .

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska pok. NR 22 tel. 046831-81-69 wew. 16.    Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od

przetargu  bez podania przyczyn.      

                                                                                                    Wójt  Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 44433363 osób.