nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, 25.11.2011r.

 

Ob.272.1.2011

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: dowożenia uczniów z miejscowości Waleriany, Studzieniec, Górki, Korabiewice, Bednary, Stary Łajszczew, Kamion i Michałów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej w okresie od 01. 01. 2012r. do 31. 12. 2014 r.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na dowożenie uczniów z miejscowości Waleriany, Studzieniec, Górki, Korabiewice, Bednary, Stary Łajszczew, Kamion i Michałów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej w okresie od 01. 01. 2012r. do 31. 12. 2014 r. wybrana została oferta firmy: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach Spółka  z o. o., 96-100 Skierniewice ul. Jana III Sobieskiego 79, cena oferty – 315.360,00 zł brutto.

U z a s a d n i e n i e

W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do składania ofert, tj. do dnia 24.11.2011r. do godziny 11:00, wpłynęła jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, a cena oferty nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie realizacji zamówienia. Oferta w oparciu o kryterium oceny ofert (cena – 100%) otrzymała maksymalną ilość tj. 100,00 punktów oraz spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

 

Wójt Gminy Puszcza Mariańska

/-/ Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 44303337 osób.