nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

GMINA  PUSZCZA  MARIAŃSKA
96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA UL. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 1
tel. /046/  831-81-69  lub  831-81-51  fax.  /046/   831-81-18
www.puszcza-marianska.pl e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Tytuł postępowania

Dostawa oleju opałowego do kotłowni gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska w roku 2012, w szacunkowej ilości 180 000 litrów.

Opis

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa na koszt Wykonawcy oleju opałowego, w roku 2012,  w  temperaturze  referencyjnej  plus  15º  C,  do  kotłowni  gminnych  zlokalizowanych na terenie  Gminy Puszcza Mariańska, w szacunkowej ilości 180 000 litrów.
Olej  opałowy  musi  spełniać wymagania normy PN-C-96042:2001 dla gatunku oraz Rozpo-rządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących  zawartości  siarki  dla  olejów  oraz  rodzajów instalacji i warunków,  w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe /Dz. U. Nr 4, poz. 30/
Lp. Właściwości: Wartości:
1    Gęstość w 15 °C, max. 860 kg/m3
2    Wartość opałowa, min. 42,6 MJ/kg
3    Temperatura zapłonu, min. 56°C
4    Lepkość kinematyczna w 20 °C, max. 6,00 mm2/s
5    Skład frakcyjny:
      - do 250 °C destyluje, max. 65% (V/V)
      - do 350 °C destyluje, min.   85% (V/V)
6    Temperatura płynięcia, max. -20°C
7    Pozostałość po koksowaniu z 10 % pozostałości destylacyjnej, max.     0,3% (m/m)
8    Zawartość siarki, max. 0,10% (m/m)
9    Zawartość wody, max. 200 mg/kg
10  Zawartość zanieczyszczeń stałych, max. 24 mg/kg
11  Pozostałość po spopieleniu, max. 0,01% (m/m)
12  Barwa: czerwona
Zamawiający  zastrzega,   że  w  przypadku  mniejszego  zapotrzebowania  z  przyczyn od niego niezależnych (np. łagodna zima) wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu.

Rodzaj zamówienia : dostawa

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Wspólny słownik zamówień (CPV):    23.12.21.00-9

Termin wykonania:  od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2012r.

Data przekazania ogłoszenia do biuletynu: 20.12.2012r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę  ze  wszystkimi załącznikami wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełnią wszystkie wymagane przez ustawę Prawo zamówień publicznych warunki tj.:
 1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 2/ posiadają wiedzę  i doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem technicznym oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena   spełnienia   warunków   udziału   w  postępowaniu  zostanie  dokonana  na  podstawie przedłożonych   dokumentów,    oświadczeń   i   zaświadczeń  wymaganych  postanowieniami specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  wg  formuły  „ spełnia  -  nie spełnia ”. Nie  spełnianie  chociażby  jednego  warunku  skutkować  będzie  wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.  

Informacje   o   oświadczeniach   i   dokumentach,   jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu. 

Dokumenty wymagane:
1/   formularz ofertowy złożony według wzoru  - załącznik Nr 1 do SIWZ
2/   aktualny  odpis  z  właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  lub  zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
3/   jeżeli oferta  i  załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć do oferty dokument obejmujący takie upoważnienie
4/   aktualna  informacja   z   Krajowego  Rejestru  Karnego  albo  równoważne zaświadczenie właściwego  organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym  art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy,  wystawione nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5/   aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6/   aktualne   zaświadczenie   właściwego   naczelnika   urzędu   skarbowego  potwierdzające, że Wykonawca  nie zalega  z  opłacaniem podatków  opłat  lub,  że  uzyskał  przewidziane prawem  zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7/   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające  odpowiednio,   że  Wykonawca nie  zalega  z  opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  –  wystawione  nie wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert,
8/   oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  z  art.  22 ust.1  ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik Nr 3 do SIWZ
9/  oświadczenie  o  niepodleganiu  wykluczeniu  z  udziału w postępowaniu  -  załącznik Nr 4  do SIWZ
10/ wykaz  posiadanego  sprzętu  specjalistycznego, niezbędnego do wykonania zamówienia -  załącznik Nr 5 do SIWZ
11/ wykaz  wykonanych  w  okresie  ostatnich trzech lat dostaw oleju opałowego przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy – w tym okresie,  odpowiadających  swoim  rodzajem  i  wartością dostawom stanowiącym   przedmiot   zamówienia,   z   podaniem  ich  wartości  oraz  daty  i  miejsca wykonania  oraz  załączeniem  dokumentów  potwierdzających  należyte  wykonanie  tych dostaw  wystawionych  przez  podmioty na rzecz których dostawy były wykonywane - załącznik Nr 6 do SIWZ

          Uwaga!!! Zamawiający żąda przedłożenia co najmniej dwóch referencji.

Składanie ofert częściowych:     nie

Składanie ofert wariantowych:   nie

Warunki dotyczące wadium:    nie dotyczy

Kryteria oceny ofert:         cena – 100 %

Termin związania z ofertą:  30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępna SIWZ:  www.puszcza-marianska.pl

Miejsce otrzymania SIWZ:   w siedzibie Zamawiającego pokój Nr.10

Termin składania ofert:   do dnia 28.12.2011 r. do godz. 9:00

Miejsce składania ofert:  Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej pokój Nr. 8
                                            96-330 Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1.                                                                                          Wójt Gminy Puszcza Mariańska
                                                                                                           Michał Staniak

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44433165 osób.