nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)
ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
na składanie wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”,
Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”
Poddziałania 7.2.1
„Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”

Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej, obejmujące następujące typy realizowanych operacji:

– kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy (3);
– staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy (4);
– poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej (5);
– rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy) (6);
– rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej, w tym w powrocie na rynek pracy (7);
– wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, w tym zaburzone psychicznie (8);
– promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (9);
– wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe, w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej (10);
– poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy (11).

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą
od 9 lutego 2012 r. do 8 marca 2012 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00
w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych
,
w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74
lub Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.
O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie
lub w jednym z Lokalnych Punktów Informacyjnych zlokalizowanych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.
Wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 8 marca 2012 roku, nie będą rozpatrywane.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, w tym PFRON i Centralny Zarząd Służby Więziennej
– z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej,
z wyłączeniem podmiotów wymienionych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczona jest kwota 9 789 500,00 PLN.

Dokumentacja Konkursowa jest dostępna do wglądu w MJPWU w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie
oraz w Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach
oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu i www.mazovia.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Informacji i Szkoleń Beneficjentów oraz pod numerem infolinii:
0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

 
Odwiedziło nas już 44433213 osób.