nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2017r. - szkółka piłkarska

Ob.524.2.2017 Puszcza Mariańska, 05.01.2017r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817, z późn. zm.)
Wójt Gminy Puszcza Mariańska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego przez organizacje pozarządowe w 2017 roku.
1. Rodzaj zlecanego zadania publicznego:
Rozwój sportu na terenie Gminy Puszcza Mariańska w 2017 roku – prowadzenie szkółki
piłkarskiej.
Zadanie polega na prowadzeniu szkółki piłkarskiej i będzie obejmować szkolenie oraz udział
w rozgrywkach dzieci do lat 13.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Na realizację w/w zadania w 2017r. przewidziana została kwota w wysokości 45 000 zł.
3. Zasady przyznawania dotacji:
Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:
a. ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z
2016r., poz. 1817, z późn. zm.)
b. ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 2260, z późn. zm.)
- Dotacje na realizację poszczególnych zadań zostaną przyznane na podstawie wybranych
ofert i zawartych umów, z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadań, podmiotom,
których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu
konkursowym.
- Przyznana dotacja nie musi odpowiadać kwocie wymienionej w zaakceptowanej ofercie.
- Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego
w Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r., poz. 1300).
- Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, wypełnione w sposób czytelny
i zawierające przejrzyste odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeżeli pytanie nie dotyczy
wnioskodawcy lub zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać „nie dotyczy” lub liczbę
„0” w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.
- Do oferty w formie załączników należy dołączyć:
 wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, do którego wpisany został
podmiot (lub kserokopia w/w wypisu potwierdzona za zgodność z oryginałem).
- Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
- Podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym
zostaną powiadomione o zleceniu zadania publicznego.
4. Termin i warunki realizacji zadania wymienionego w pkt. 1:
a/ zadanie realizowane w 2017 roku;
b/ zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi
umowami oraz obowiązującymi przepisami.
5. Termin składania ofert:
Oferty na realizację zadania w formie pisemnej (wraz z załącznikami) należy składać
w terminie do dnia 31.01.2017r. w sekretariacie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska
ul. Stanisława Papczyńskiego 1 w zamkniętych kopertach opatrzonych tytułem „Otwarty
konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017r. – prowadzenie szkółki piłkarskiej”.
6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
a/ rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 01.02.2017r., oceny ofert dokona komisja konkursowa
powołana zarządzeniem Wójta Gminy Puszcza Mariańska;
b/ kryteria stosowane przy wyborze ofert:
Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:
 ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową, podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom
administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;
 ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania;
 uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
 ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale,
których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;
 uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków własnych lub środków pochodzących z innych
źródeł na realizację zadania publicznego;
 uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy
i pracę społeczną członków;
 uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku
organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które
w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę
rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
 zadanie może realizować organizacja pozarządowa posiadająca swoją siedzibę na
terenie gminy Puszcza Mariańska i działająca na rzecz mieszkańców tej gminy.
7. W roku 2016 na tego rodzaju zadania wydatkowano z budżetu Gminy Puszcza Mariańska
kwotę 45 000 zł.
Wójt Gminy Puszcza Mariańska
/-/ Michał Staniak

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44331918 osób.