» Gospodarka odpadami » Harmonogram

Harmonogram

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH


1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej:
- odpady zmieszane i bioodpady – co 2 tygodnie w okresie od IV do X oraz co 4 tygodnie w pozostałe miesiące,
- zbierane selektywnie papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe– co miesiąc,

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej:
- odpady zmieszane i bioodpady– co tydzień w okresie od IV do X oraz co 2 tygodnie w pozostałe miesiące,
- zbierane selektywnie papier i tektura, szkło , metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe– co miesiąc,

3) z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
- odpady zmieszane i bioodpady – co 2 tygodnie w okresie od IV do X oraz co 4 tygodnie w pozostałe miesiące,
- zbierane selektywnie papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe– co miesiąc,

4) odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, opon i chemikaliów z obszarów zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej odbywać się będzie raz w roku z posesji,

5) odbiór opon, odpadów niebezpiecznych, chemikaliów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbywać się będzie również w trybie ciągłym w PSZOK położonego w:
- Słabomierzu – Krzyżówce - 46 857-11-66
- Żyrardowie przy ul. Czystej 5 - 46 855-40-41
w godzinach jego pracy,

6) odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałej w terminie odbioru odpadów segregowanych.
Załączniki

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2021
Zmiana godzin odbioru odpadów w miejscowości Bartniki