Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

coments closed

Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Przypomnienie o obowiązku składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków

coments closed

Przypomnienie o obowiązku składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków

Od 1 lipca wszedł w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Za stworzenie CEEB, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku! 

Jak złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć w prosty sposób przez internet, nie wychodząc z domu. Wystarczy, że posiada się profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Jeżeli nie masz dostępu do internetu to wypełnioną deklarację w wersji papierowej możesz złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska albo wysłać do urzędu listem poleconym na adres: Urząd Gminy Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska.

Aby złożyć deklarację przez internet należy wejść na stronę:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Do kiedy należy złożyć deklarację?

 • dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.
 • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.  

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków:

https://youtu.be/ZzRuaq3l4Nk

 

Załączniki:

Badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, związane z budową i funkcjonowaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego

coments closed

Badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, związane z budową i funkcjonowaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego

 

Załączniki:

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

coments closed

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej Plac Tadeusza Kościuszki 2  wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wynosi 20 zł.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski będzie można składać:

> elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

> tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. :

 • wrzucając wniosek do urny zlokalizowanej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej  Plac Tadeusza Kościuszki 2  w poniedziałek, wtorek, czwartek  w godzinach od 8:00 do 16:00, środa w godzinach od 8:00 do 17:00, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00.

Pamiętaj: przed wrzuceniem wniosku do  urny włóż go do koperty z dopiskiem: dodatek osłonowy.

 • osobiście – wnioski można złożyć bezpośrednio u pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej Plac Tadeusza Kościuszki 2 Dział Świadczeń dla Rodziny w:

-  poniedziałek w godzinach od 8:00 do 15:30,

-  wtorek w godzinach od 8:00 do 15:15:300,

-  środa w godzinach od 8:00 do 16:30,

-  czwartek w godzinach od 8:00 do 15:30

pod warunkiem zachowania wszelkich rygorów sanitarnych podczas wizyty w Ośrodku (maseczka obowiązkowa).

 

Pamiętaj -  piątek jest dniem wewnętrznym w Dziale Świadczeń dla Rodziny  bez obsługi interesantów!!!

Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie dostępny w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej Ośrodka.

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

Pozostałe informacje

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym.

Prośba o oddawanie krwi dla Marka Chmielewskiego

coments closed

Prośba o oddawanie krwi dla Marka Chmielewskiego

Drodzy znajomi i nieznajomi, ludzie dobrej woli, potrzebuję krwi dla mojego męża Marka Chmielewskiego, który przebywa na Oddziale Hematologii i zmaga się z agresywną postacią białaczki. Grupa krwi nie ma znaczenia KAŻDA się przyda i KAŻDA pomoże. Krew można oddać w każdej Regionalnej Stacji Krwiodawstwa oraz Oddziale Terenowym RCKiK m.in. W Skierniewicach przy ul. Dworcowej 3j.

Proszę o oddawanie krwi ze wskazaniem „dla Marka Chmielewskiego Oddział Hematologii Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi”

Urząd Gminy dnia 7.1.2022 będzie nieczynny

coments closed

W dniu 7 stycznia 2022 r.   (piątek)

Urząd Gminy jest nieczynny

zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 28/2021.

Kontrole palenisk na terenie Gminy Puszcza Mariańska

coments closed

Kontrole palenisk na terenie Gminy Puszcza Mariańska

 

Puszcza Mariańska 17.12.2021 r

 

Drodzy Mieszkańcy

w najbliższych dniach upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Puszcza Mariańska będą przeprowadzać kontrole przestrzegania przepisów w zakresie spalania odpadów oraz zapisów Uchwały nr 162/17 z dnia 24.10.2017 r Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Celem kontroli jest przede wszystkim uświadomienie mieszkańców jak duży wpływ na otaczające środowisko ma to, czym palimy i w jakich urządzeniach powinniśmy to paliwo spalać. Chcemy również poinformować mieszkańców o przepisach jakie wprowadziła uchwała antysmogowa, czyli o terminach, których należy dochować w zakresie wymiany starych, nieefektywnych kotłów. Po sprawdzeniu kotła pracownicy Urzędu Gminy wręczą Państwu ulotki informacyjne oraz nakleją na kotle naklejkę informującą do kiedy dane urządzenie należy wymienić.

Szkodliwy wpływ zanieczyszczeń powietrza na nasze zdrowie i życie jest niezaprzeczalny! Jest to problem epokowy, cywilizacyjny, z którym musimy się zmierzyć.
Większość zanieczyszczeń powietrza pochodzi z tzw. niskiej emisji, czyli potocznie mówiąc: z kominów naszych domów. Spalanie paliw stałych (węgla, drewna), a także śmieci w niskosprawnych kotłach, powoduje emisję rakotwórczych substancji do powietrza.

Chcielibyśmy zachęcić Państwa do wspólnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Gmina Puszcza Mariańska przystąpiła do Programu Czyste Powietrze z WFOŚiGW   w Warszawie z którego dostępne są środki na działania związane z ochroną powietrza tj. udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła, fotowoltaikę i termomodernizację budynku.

Wysokość dotacji uzależniona jest m.in. od dochodów przypadających na jednego członka rodziny.

Apelujemy:

 • zwracajcie uwagę w codziennych czynnościach na to, czy Wasze działania nie wpływają negatywnie na zdrowie sąsiadów, a przede wszystkim na zdrowie Wasze i Waszych dzieci,
 • rozmawiajcie z sąsiadami o wspólnych działaniach poprawiających jakość powietrza, wymieniajcie się doświadczeniami i dobrymi pomysłami. Każda duża zmiana, rozpoczyna się od małych kroków,
 • na miarę swoich możliwości finansowych podejmujcie działania zmierzające do wymiany nieefektywnych systemów ogrzewania, na nowoczesne, ekologiczne i wysokosprawne metody ogrzewania domów.

Uwaga: Każdy kto wymieni źródło ciepła na nowe ma obowiązek zgłoszenia go do Gminy!!!

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

 

Załączniki:

Raport z inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Puszcza Mariańska

coments closed

Raport z inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Puszcza Mariańska

 

Puszcza Mariańska 17.12.2021 r.

Drodzy Mieszkańcy

 

za nami „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła” w związku z tym przedstawiamy Państwu Raport z przeprowadzonych działań.

Ankietyzacja prowadzona była od 02.08.-15.10.2021 r.

Nadrzędnym celem projektu było zebranie szczegółowych informacji o wszystkich źródłach emisji zlokalizowanych na obszarze administracyjnym gminy Puszcza Mariańska.

Projekt realizowany był w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza                                  i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”, współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Inwentaryzacja dotyczyła wszystkich źródeł ciepła w budynkach lub lokalach położonych na terenie gminy, ogrzewanych indywidualnie, w tym w szczególności: mieszkalnych (jednorodzinnych                                          i wielorodzinnych), handlowych, usługowych i użyteczności publicznej.

Inwentaryzację źródeł emisji w gminie Puszcza Mariańska zrealizowano z wykorzystaniem następujących metod:

 1. wywiad bezpośredni,
 2. wywiad telefoniczny,
 3. ankieta online

Wyżej opisane metody pozwoliły na skuteczne uzyskanie informacji w stosunku do źródeł ciepła funkcjonujących w 3496 budynkach/obiektach zlokalizowanych na obszarze gminy Puszcza Mariańska. W trakcie inwentaryzacji zlokalizowano 328 obiektów nie będących w (stałym) użytkowaniu (m.in. budynków porzuconych; domków letniskowych odwiedzanych okazjonalnie i nie posiadających źródła ciepła; budynków będących w budowie lub odbudowie).

W sytuacjach, w których: 1) użytkownik budynku/obiektu wyraźnie odmówił udziału w inwentaryzacji źródeł ciepła lub kiedy 2) żadna z podjętych przez ankieterów prób wykonania inwentaryzacji (co najmniej 2 – metodą wywiadu bezpośredniego) nie przyniosła rezultatu – założono, iż w przedmiotowym budynku/obiekcie wykorzystuje się pozaklasowy kocioł na paliwo stałe.

Wyżej opisana sytuacja zaistniała w przypadku 883 budynków/obiektów zlokalizowanych na obszarze gminy Puszcza Mariańska.

Niestety inwentaryzacja nie wypadła korzystnie dla naszej Gminy.

Źródła ciepła wykorzystujące w procesie spalania węgiel i/lub drewno stanowią około 86,61% wszystkich zidentyfikowanych źródeł.

Zdecydowanie największy jest udział kotłów na paliwa stałe tj. 2719, co stanowi 74,55% wszystkich źródeł ciepła.  Za istotny należy również uznać odsetek innych źródeł ciepła bazujących w procesie spalania na węglu i drewnie – pieców, piecokuchni, pieców wolnostojących i kominków tj.357, co stanowi 9,79% wszystkich źródeł ciepła. W nielicznych – w skali całej gminy – budynkach jako podstawowe źródło ciepła wykorzystywane są kotły charakteryzujące się większą efektywnością energetyczną i bardziej ekologiczne – kotły gazowe, kotły spalające biomasę (tj. pelletowe lub zgazowujące drewno, pompy ciepła, kotły olejowe oraz kotły elektryczne. Łącznie zidentyfikowano 561 kotłów wymienionych rodzajów tj.15,66% ogółu.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie załączonym do artykułu.

Uwaga: Każdy kto wymieni źródło ciepła na nowe ma obowiązek zgłoszenia go do Gminy!!!

 

Wójt Gminy Puszcza Mariańska

Michał Staniak

 

Załączniki:

Podsumowanie działań Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” w 2021 roku

coments closed

Podsumowanie działań Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” w 2021 roku

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” przygotowało artykuł z podsumowaniem działań związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz zadań własnych LGD w 2021 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z tegorocznymi działaniami LGD „Kraina Rawki”.

Artykuł dostępny na stronie: https://www.krainarawki.eu/podsumowanie-dzialan-w-2021-roku/

Załączniki: